„Белозем солар парк 3“ иска да монтира фотоволтаици на 95,3 дка край Сапарева баня

Пловдивското дружество „Белозем солар парк 3“ има намерение да изгради край Сапарева баня слънчева фотоволтаична централа за производство на електроенергия от ВЕИ, подстанция, индустриална система за съхранение на произведената ел. енергия и технически съоръжения с цел производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници, както и прилежащата им инфраструктура.Управителят на „Белозем солар парк 3ИванКръстеве внесъл уведомление с искане за предварително съгласие от Общинския съвет относно инвестиционното намерение, във връзка с което кметът на общината Калин Гелев  предлага стартиране на процедурата.

Искането е за промяна на предназначението на два земеделски имотав местността Краище /Криви дол/ – единиятс площ 53372 кв.м, а другият – 42 023 кв.м, представляващи пасище, за неземеделски нужди –за изграждане на обекти на техническата инфраструктура – фотоволтаична централа, подстанция и технически съоръжения с цел производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници, както и прилежащата им инфраструктура.

„Чрез осъществяване на инвестиционното намерение община Сапарева баня ще подобри своята икономическа самостоятелност и ще реализира финансови постъпления от ползването на имотите. Не на последно място, конкурентната цена на електрическата енергия би довела до привличане на нови инвестиции в района и продължаване на процеса на развитие на същия.

Изграждането на ФвЕЦ ще допринесе за развитието на общината, за опазване на околната среда и човешкото здраве, както и за осъществяването на заложените национални и европейски цели в областта на енергийната политика. Настоящото инвестиционно намерение ще спомогне за привличане на индустриални компании в Община Сапарева баня, респективно за инвестиции от същите, поради възможността да се ползва екологична и възобновяема електроенергия, произведена от ФвЕЦ, която ще подлежи на изкупуване на конкурентна цена.

Във връзка с описаните по-горе процедури, сроковете на валидност на предварителните съгласия следва да бъдат не по-кратки от 60 месеца /до 5 години/, с оглед сложността и необходимия ресурс за осъществяване на Инвестиционното намерение“, посочено е в докладната.

В нея се предлага още Общинският съвет да даде съгласие дружеството да изработи задание за изработване на проект за частично изменение на Общия устройствен план, касаещ имотите, доколкото целите, посочени в инвестиционното намерение, не отговорят на предвижданията на действащият ОУП. Иска се и съгласие  за   изработване на подробен устройствен план, предвиждащ изграждането на обектите, както и ПУП, предвиждащи изграждането на прилежащата към основните обекти техническа инфраструктура, включително парцеларни планове за осигуряване на транспортен достъп, за подземни и/или въздушни електропроводи, както и всички други необходими планове и схеми, във връзка с реализирането на инвестиционното намерение, след влизане в сила на изменението на ОУП. Необходимо е и предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж за горните имоти без търг или конкурс в полза на „Белозем солар парк 3“.

Както е известно, миналата година „Белозем солар парк 3“, чийто мажоритарен собственик е „Еврохолд“, пусна в експлоатация най-голямата изградена до момента соларна централа в България “ФЕЦ Верила“ (123 MW), която сенамирамеждудупнишкотоселоКрайници и Сапарева баня.

Общинският съвет ще вземе решение по предложението на заседанието си на 29 февруари. На същата сесия съветниците ще разгледат и доклад за 2023г. относно изпълнението на Общинската дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и био горива в община Сапарева баня за периода 2022-2032г.