Болни и възрастни ще получават помощ от общината в Бобов дол

Болни и възрастни ще получават помощ от общината в Бобов дол. „Община Бобов дол подписа договор  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027, приоритетна ос „Социалното включване и равни възможности”, по процедура „Грижа в дома“ за проект „Грижа в дома в община Бобов дол“ на обща стойност 346 165,47 лева за периода от 20.03.2023 г. до 20.04.2024 г.Проектът предвижда предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа в домашна среда, включително и в контекста на пандемични ситуации. Дейностите ще обхванат минимум 63 лица, представители на целевата група – възрастни в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания“, съобщават от местната управа.
Проектът цели осигуряване на подкрепа за лицата с увреждания и възрастните хора чрез реализиране на следните дейности: предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда  и психологическа подкрепа; доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост. Заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги със средства на потребителите; предоставяне на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации със специалисти при необходимост.
Осъществяването на тези дейности ще бъде реализирано чрез формиране на екип от специалисти, които ще предоставят социални и интегрирани здравно-социални услуги в зависимост от индивидуалните нужди на лицата, идентифицирани на база извършена оценка на потребностите.