Saturday, May 18, 2024
HomeРегионПерникВ община Перник обсъдиха бюджета в размер на 50 млн. лв., режат...

В община Перник обсъдиха бюджета в размер на 50 млн. лв., режат се разходи, с 20% стопяват заплатите на ОбС

 

Кметът Вяра Церовска: Акцентът са предприетите мерки за максимално намаляване на разходите

72-08-01-Церовска сесия нова

Кметът на община Перник д-р Вяра Церовска събра екипа си – зам.-кметовете Владислав Караилиев, Йордан Павлов и Денислав Захариев, председателя на ОбС Иво Савов, общински съветници, представители на общински предприятия, граждани за обществено обсъждане на бюджета на общината.

По думите на Церовска акцент в бюджета са предприетите мерки от страна на общината за максимално намаляване на разходите по отделните пера на бюджета в сравнение с предходни години. Основната цел, която си е поставила общината с разработването на проекта за бюджет за 2017 г., е финансово стабилизиране на местните приходи, намаляване на просрочените задължения, недопускане на рискове и висока събираемост на собствените приходи.

Предоставеният проект на бюджет за 2017 г. по агрегирани показатели е в размер на 50 383 559 лв. Приходите и помощите са в размер на 23 949 008 лв., които са планирани на базата на реална оценка и извършен анализ на събираемостта от предходните години от тях. Данъчните приходи в размер на 8 495 800 лв. В това число разчетени от стари данъчни вземания в размер на 1 957 062 лв. По приходен параграф 13-01 данък върху недвижими имоти са разчетени средства в размер на 3 095 000 лева, които включват събираемост на данъка за текущата година -78% от облога и събиране на стари просрочени вземания в размер на 687 000 лева. По параграф 13-03 – данък върху превозните средства, са разчетени 3 500 000 лева за 2017 г., които включват събираемост на данъка за текущата година, 78% от облога и събиране на недобор в размер на 940 700 лева.

През 2016 г. събираемостта е по-висока за данъка върху превозните средства поради обмена на данни и съвместната ни работа с ДАИ за МПС, които са преминали на технически прегледи. Разписана е процедура за разпращане на уведомителни писма до длъжниците и последващо образуване на изпълнително производство спрямо избраните по определени критерии длъжници.

Разходите на община Перник за 2017 г. са в размер на 50 383 559 лв. От тях държавни дейности 26 845 431 лв. Местни дейности 22 737 356 лв. Дофинансиране на делегирани от държавата дейности в размер на 800 772 лв. При изготвянето на проекта е взето предвид увеличението на минималната работна заплата от 1 януари 2017 г. В разходите за издръжка в проекта на бюджета е съобразен с поетите ангажименти по договори, план-графика за обслужване на просрочените задължения на общината. Като мерки са предприети преразглеждане на всички договори,

анализ по изпълнението на договори преди обявяване на обществената поръчка и идентифициране на слабите места, прецизиране на техническите задания и методиките за оценка на офертите с цел достигане на минимална цена при оптимално качество. Тоест по-добри условия за общината спрямо предходни договаряния, стриктно спазване на системата за предварителен контрол и отчетност на действия по наемане на нови лица по граждански договори и преразглеждане на длъжностните характеристики на служителите с цел преразпределение на функциите в рамките на отделните структурни звена. Намаляване с 20% на заплатите на Общинския съвет, преструктуриране с 10% на персонала и на разходите за персонал, прецизиране и приоритизиране на разходите за текущ контрол и външни услуги, за почистване и озеленяване и поемане на задължения само за неотложни мероприятия в тази насока. Използване на по-добри преференции на различните оператори за провеждане на безплатни разговори по групи и преразглеждане на утвърдените лимити за телефонни разходи, горива, командировки, транспортни разходи и други. Стриктно спазване на системата за предварително одобряване на тези разходи. Въвеждане на лимит за телефонни разговори, намаляване на разходите за телефонни услуги с 30% спрямо отчетените през 2015 и 2016 г. Намаляване на разходите за горива на МПС спрямо отчетените през 2016 г. Извършване на анализ на разходите за улично осветление в общината и населените места. Строг контрол от страна на кметовете при отчитането на показанията на измервателната апаратура и предложения за оптимизиране на времетраенето на уличното осветление съобразно сезона на годината. Извършване на анализ и съпоставка на цените на електроенергията за отделните оператори и предприемане на мерки в случай на необходимост от смяна на доставчика на електроенергия. С тези и други мерки общината цели да намали максимално разходите, без това да се отрази върху качеството на обслужването на жителите на Перник и общината.

 

RELATED ARTICLES

Most Popular