В София беше подписан договор между община Банско и Държавен фонд „Земеделие”

Община Банско сключи договор с Държавен фонд „Земеделие” по Програмата за развитие на селските райони за проект „Подобряване на енергийната ефективност на административни сгради на територията на община Банско – кметство в гр. Добринище, кметство в с. Места и административна сграда в гр. Банско”.

Проектът е по приоритетна ос „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”. Размерът на одобрената субсидия е 390 хил. лв., а частното финансиране е 44 413 лв. Проектът трябва да бъде изпълнен до 19 ноември 2022 г. С него се цели

намаляване на разходите за енергия в обекти и сгради, които се поддържат от общинския бюджет, и привеждане на сградния фонд към изискванията на закона и наредбите за енергийната ефективност.