Tuesday, May 21, 2024
HomeРегионДупницаГлобиха с 10 000 лв. собственик на бензиностанция в Дупница за некачествено гориво

Глобиха с 10 000 лв. собственик на бензиностанция в Дупница за некачествено гориво

 

1467037804-benzinСобственик на бензиностанция на ул. “Софийско шосе“ в Дупница ще трябва да плати глоба от 10 000 лв., след като наказателното постановление на ДАМТН бе потвърдено, след Районен съд – Дупница и от Административен съд – Кюстендил.
Санкцията е за нарушение на Наредбата за изискванията за качество на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол. При извършена проверка на 09.03.2015 г. на бензиностанцията е взета контролна и арбитражна проба от течно гориво – автомобилен бензин А-95Н от бензиноколонка №1. След изпитване на контролната проба в стационарна изпитвателна лаборатория за горива, смазочни материали и присадки към ДАМТН – ГД ККТГ – гр. София, е констатирано, че течното гориво по показател „Дестилационни характеристики“ – „край на кипене“ не съответства на изискванията за качество. Резултатите от изпитването показват стойност от 227.3°С при норма максимум 210°С. Съгласно БДС EN ISO 4259 „Нефтопродукти, при получен резултат над 214°С, продуктът не съответства на изискванията за температура на край на кипене. По искане на дружеството е насрочено извършването на изпитване и на арбитражната проба, но поради неявяване на търговеца арбитражът не се е състоял.
“Наведените основания за незаконосъобразност на решението на въззивната инстанция поради неправилна преценка на събраните доказателства и непопълване на делото с необходимия доказателствен материал за установяване на нарушението КАС счита за неоснователни”, пише в мотивите си съдът.

RELATED ARTICLES

Most Popular