Готвят продажбата на общински имот в Ресилово

Продажбата на общински имотв Ресилово подготвя общината в Сапарева баня. Парцелът е с площ 253 кв.м, частна общинска собственост, с начин на трайно ползване ниско застрояване (до 10м). Към мястото е проявен интерес от Васил Карачорски от селото, който е подал заявление в общината за закупуване. Кметът Калин Гелев на свой ред е внесъл докладна записка, с която иска съгласието на Общинския съвет за включване на терена в тазгодишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост и за продажба чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване. Предлага се още съветниците да  приемат пазарна оценка от 15 160 лв. без ДДС, изготвена от лицензиран оценител – инж. Надя Йорданова Великова. Освен това местният парламент ще трябва да определи размера на началната тръжна цена, посочено е в докладната записка, която ще бъде разгледана на заседанието на ОбС на 29 февруари.

На сесията в четвъртък съветниците ще разгледат още една докладна, касаеща имот в Ресилово. Става въпрос занива, частна общинска собственост, с площ 16, 817 дка, към която е проявен интерес за отдаване под наем. Предложението е имотът да бъде даден за5 години. Имотът фигурира в програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за тази година.

Ако общинските съветници разрешат, под наем ще се даде и място в парка в Сапарева баня. Мястото е 8 кв. м, предназначено за поставяне на преместваем  обект. Заявление за отдаване под наем за срок от 5 месеца за обекта е подала дупнишката фирма „Айсигруп 2000“ с управител Йордан Оков.

Сред докладните касаещи имоти, е и предложение за продажба на парцел в с. Сапарево– частна общинска собственост, на собственика на законно построена в него сграда.