Дават под наем общински имоти около гейзера и в м. Валявица в Сапарева баня

Общински имоти в района на гейзера и местността Валявица да бъдат дадени под наем чрез публични търгове с тайно наддаване, предлага с докладни записки до местния парламент кметът на Сапарева баня Калин Гелев.

Едното предложение касае част от имота около гейзера (целият с площ от 15 205 кв. м). Става въпрос за гейзер-фонтан, амфитеатър, ресторант, обществено обслужване, озеленяване и техническа инфраструктура, част за поставяне на преместваеми търговски обекти – атракциони, с площ 70 кв. м. Намерението е теренът да бъде отдаден за срок от 5 години.

 

Второто предложение е свързано със заявление на „ДАКО 15” ЕООД – Сапарева баня от ноември миналата година за отдаване под наем на поземлен имот в местността Валявица за срок от 10 години. Имотът е с площ 1625 кв.м, трайно предназначение на територията – земеделска и начин на трайно ползване – нива. Терените са включени в програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г. Началната тръжна цена за отдаването под наем на двата имота ще бъде определена от общинските съветници на заседанието на 30-и т.м.