Thursday, June 13, 2024
HomeБизнесДупничанин ще строи нов хотел в Сапарева баня

Дупничанин ще строи нов хотел в Сапарева баня

Строителството на поредна хотелска база предстои в Сапарева баня. В общината в планинското градче е постъпило заявление от „Ка Парк“ ООД – Дупница, с управител Кирил Атанасов, с искане за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди. Имотът се намира в местността До банята. С докладна записка кметът Калин Гелев предлага Общинският съвет да разреши изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата на имота, третиращ установяване на Смесена обществено-обслужваща зона. Инвеститорът ще трябва да спази следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване: височина /етажност/ – 3,0 м – 10,00 м /1 – 3; плътност  на  застрояване – Ппл – 60%; интензивност на застрояване – Кинт. –1,8; минимална озеленена площ – 20%.

Споменатата фирма има къщи за гости с басейн в м. Сиракова круша в курорта и й е издавано разрешително за водовземане на минерална вода.

Предложението за преотреждане на терена ще бъде разгледано на заседанието на Общинския съвет на 29 октомври. В дневния ред на сесията са включени 12 докладни записки.

Сред предложенията са: изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги; прекратяване на съсобственост чрез продажба на дела на общината на юридическо лице; промяна начина на трайно ползване на общински имот: продажба на недвижим имот –частна общинска собственост, чрез провеждане на търг с тайно наддаване; обявяване на имот – публична общинска собственост за имот – частна общинска собственост: предоставяне на поземлен имот по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи: одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия и учредяване право на прокарване и сервитут на елемент от техническата инфраструктура – водопроводно отклонение за захранване с минерална вода на строеж «Сграда за обществено обслужване с предназначение «Ресторант», «Басейни 1 и 2», намиращ се в местността Фръчковица в града: Одобряване на задание и разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на неурегулиран поземлен имот в м. Ридо и

Одобряване на задание, разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия и даване на съгласие да бъде учредено  право на прокарване и сервитут на елемент от техническата инфраструктура – външно ел. захранване – ниско напрежение на еднофамилни жилищни сгради в м. Над селото на Сапарева баня.

RELATED ARTICLES

Most Popular