ЕК дава България на съд, страната не защитава правата на жертвите

Европейска комисия реши да предяви иск срещу България пред Съда на Европейския съюз, тъй като страната не е предприела мерки за транспониране в националното законодателство на Директивата за правата на жертвите. Крайният срок за транспониране на директивата от държавите членки беше 16 ноември 2015 г.

Директивата за правата на жертвите е най-важният инструмент на равнището на ЕС, който се прилага за всички жертви на престъпления. Директивата започна да се прилага през 2015 г. Оттогава насам директивата оказа положително въздействие върху правото на жертвите на достъп до информация и подобри достъпа на жертвите до услуги за подкрепа.

Целта на директивата е да се гарантира, че всички жертви на престъпления получават подходяща информация, подкрепа и защита и могат да участват в наказателното производство. Съгласно директивата жертвите са признати за такива и се третират с уважение, тактичност, разбиране, професионализъм и без никаква дискриминация от всички участници, които са в контакт с тях. Специално внимание следва да се обръща на жертвите със специфични нужди с оглед на тяхната защита от вторично виктимизиране, отмъщение или сплашване. Тези жертви имат също така достъп до специализирани служби за подкрепа и до специални мерки за защита.

През 2019 г. Комисията образува 25 производства за установяване на нарушение срещу държавите членки за непълно транспониране на Директивата за правата на жертвите. Към ноември 2023 г. всички производства за нарушения са приключени, с изключение на България.

През януари 2016 г. Комисията изпрати официално уведомително писмо на България за това, че не е транспонирала директивата и не е съобщила на Комисията мерките за транспониране в определения срок. През март 2019 Комисията предприе последващи действия с мотивирано становище, тъй като България не бе съобщила за пълно транспониране.

След множество контакти с българските органи от 2019 г. насам и като взе предвид последните отговори на България, Комисията реши да предяви иск срещу тази страната пред Съда на Европейския съюз, тъй като две разпоредби на Директивата за правата на жертвите все още не са транспонирани в българското законодателство.

Понеже делото се отнася до несъобщаване на мерки за транспониране на законодателна директива, Комисията ще поиска от Съда на Европейския съюз да наложи финансови санкции на България./БНТ