Камбитов влага 1 399 509.62 лв в Благоевградска професионална гимназия

Атанас Камбитов

Заключителна пресконференция по проект „Инвестиции в подобряване качеството на образователната среда в Благоевградска професионална гимназия“ ще се проведе в Благоевград.  Тя ще бъде проведена на 25 септември от 10:30 часа в зала 101 на общинска администрация. Регистрацията на участниците ще започне в 10:15 часа. По време на срещата ще бъдат представени  постигнатите резултати по проекта .

Проектът се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020, приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура” и е в рамките на процедура BG16RFOP001-3.002 “Подкрепа за професионалните училища в Република България”.  Общата стойност на проекта е в размер на 1 399 509.62 лв.,  които се предоставят  като безвъзмездна финансова помощ от ЕС и националния бюджет на Република България.