Кметът д-р Атанас Камбитов ще открие новите социални жилища в Благоевград

Официална церемония по откриване на новоизградените социални жилища в Благоевград ще се състои на 15 май (сряда) от 11,30 ч. Те са по проект “Изграждане на социални жилища в 4-ти микрорайон”, Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г., по Приоритетна ос 1″Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Инвестиционен приоритет “Социална инфраструктура”. Той е в рамките на процедура BG16RFOP001-1.008 “Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”.
Проект “Изграждане на социални жилища в 4-ти микрорайон” е на стойност 9 009 433,84 лв. лв., от които европейското финансиране е в размер на 7 658 018,77 лв., а националното е в размер на 1 351 415,07 лв. Проектът се финансира по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.