Конна база, къщи за гости и къмпинг ще бъдат изградени в Ковачевци, Самоковско

Конна база,  къщи за гости и къмпинг ще бъдат изградени в самоковското село Ковачевци, съобщават от РИОСВ-София. Обектът ще обхване 8 имота в м. Ярема. Предвижда се строителството на конно-спортна база,  общо 29 вилни сгради, които ще се разположат в 6 от имотите, къщи за гости, къмпингс бунгала, склад, офиси. Ще има и безвредно производство, фотоволтаици на покрива на сградите.

Инвеститорите са П. Найденов, А. Шопова-Милчева, А. Панев, В. Монев, А. Монева, Ц. Найденов и „НИТОРМО“ ООД – София, с управители Димитър Пеев и Красимира Пеева. Те са внесли в инспекцията уведомление за инвестиционно предложение. Имотите са във вилната  зона на селото, фигурираща в Общия устройствен план на община Самоков, става ясно от уведомлението. За водоснабдяването на обектите  за битови нужди се предвижда изграждането на 8 собствени водоизточника с проектна дълбочина 40 – 50 м. За питейни нужди ще се използва бутилирана вода – изворна или минерална. По време на експлоатацията на обектите ще се генерират само битово-фекални отпадъчни води. Няма да се генерират отпадъчни води с производствен характер. Формираните битово-фекални отпадъчни води ще се отвеждат в новоизградени водоплътни изгребни ями – по една във всеки имот. Електроснабдяването на сградите ще бъде осигурено от електроразпределителната мрежа в района, след съгласуване с „Електроразпределителни мрежи – Запад” АД.

След поисканитеинформация относно действията, които трябва да се предприемат, и становище затехническото задание зa проектиране, инспекцията е започнала процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за предложение за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за имотите С плана се цели регламентиране на препоръчителните граници на застрояването, като се създаде предпоставка за бъдещето урегулиране на уличната система за местността.

Юлияна КОЛЧАКОВА