Назначават нов призовкар в съда в Дупница

Иван Димитров

Нов призовкар ще бъде назначен в Районния съд (РС) в Дупница, съобщиха от ведомството. Със заповед на председателя на съда Иван Димитров е открита процедура за провеждане на конкурс за заемане на длъжността, с минимален размер на основната заплата 635 лв. Според длъжностната характеристика служителят връчва призовки, съобщения и съдебни книжа, координира дейността си със съдебните деловодители и другите призовкари. Отговаря за своевременното и законосъобразно връчване на призовките и съдебните книжа, съгласно правилата на процесуалните закони; невръчените призовки, както и връчените извън сроковете по процесуалните закони се връщат с бележка върху тях за причините за това; връчването, начинът, както и всички действия във връзка с връчването се удостоверяват с подпис върху личния щемпел на призовкаря, на който са изписани трите му имена.

Кандидатите трябва да са български граждани, пълнолетни, да не са поставени под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, да имат завършено средно образование.

Има и допълнителни изисквания за заемане на длъжността: познания и умения по приемане, предаване и съхранение на съдебна документация; отлични комуникативни умения и способност за работа в екип и работа с граждани; познания по Закона за съдебната власт.

Документи се подават до 22 февруари. Щатните бройки за призовкари в РС-Дупница са 4, но в момента работят 3-ма.