НСИ: 28% от хората в трудоспособна възраст са извън пазара на труда,

Безработицата у нас е 4,9%

4.9% безработица у нас отчита Националният статистически институт. Равнището е с 1.4% по-ниско в сравнение с първото тримесечие на 2021 година.
Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 – 64 навършени години е 72%, като в сравнение с първото тримесечие на 2021 г. се увеличава с 0.6%.
Близо 28% от хората в тази възрастова група са икономически неактивни като малко над трета от тях не излизат на пазара на труда, защото все още учат. Обезкуражените лица на възраст 15 – 64 навършени години са около 55 300, или 4.5% от икономически неактивните лица в същата възрастова група.
Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години нараства с 1.5% в сравнение със същото тримесечие на 2021 г. и достига 68.4%.
От всички безработни лица 10.6% са с висше образование, 52.1% – със средно, и 37.3% – с основно или по-ниско образование. Коефициентите на безработица по степени на образование са съответно 1.6% за висше образование, 4.6% за средно образование и 16.4% за основно и по-ниско образование.
През първото тримесечие на 2022 г. делът на лицата с продължителност на безработицата под една година и този на продължително безработните лица (безработни от една година или повече) е почти еднакъв – съответно 49.7% и 50.3%.
От общия брой на безработните лица 19.2 хил., или 12.1%, търсят първа работа.
Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 29 навършени години е 36.3%.
Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 – 64 навършени години е 73.7%.
Заетите лица на възраст 55 – 64 навършени години са 66% от населението в същата възрастова група.