Sunday, June 23, 2024
HomeUncategorizedОбС и кметът Капитанова одобриха проект на „Илинденски мрамор“ от Сандански за...

ОбС и кметът Капитанова одобриха проект на „Илинденски мрамор“ от Сандански за строително депо и добив на инертни материали в гърменското село Крушево

Санданското дружество „Илинденски мрамор“ ще изгражда депо за строителни материали и добив на инертни материали в местността Маво в землището на гърменското село Крушево. Инвестиционното намерение получи одобрение с две поредни заповеди получи от ОбС – Гърмен, и заповед на кмета Минка Капитанова по проект за изработване на подробен устройствен план. Публикуваната заповед в интернет страницата на общината подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Административен съд – Благоевград, чрез общинската администрация в Гърмен, гласи публичното съобщение според заповед № 226 на кмета. Заданието е съгласувано с РИОСВ –Благоевград, и е издадено решение под № БД-17-ПР от 2008 г. С писмо №3898-1 12.12.2017 г. на директора на РИОСВ се удостоверява, че решението от 2008 год. не е загубило правно действие към настоящия момент. Извършени са и действия по разгласяване на решение 347 от протоклол № 27 на ОбС от 18.08.2017 г. Със заповед № 227 на Капитанова от 08.06.2018 год. на „Илинденски мрамор“ ООД е одобрен и следващият проект свързан с предходния – за изработване на ПУП –„Добив на подземни богатства – скално- облицовачни материали в местностите Пандимон и Маво в землището на гърменското село Крушево”. Решението на ОбС – Гърмен, за одобряване на проекта е под № 346 от протокол 27 от 18.08.2017 г., пише инфомрежа. При обявяването на проекта за ПУП – ПЗ на 25.05. 2018 г. е постъпило възражение от кмета на с. Крушево – Ангелина Качамакова, което е било отхвърлено като неоснователно тъй като имотите, касаещи проекта за ПУП на „Илиндински мрамор“, са частна държавна собственост. Изработеният ПУП е съгласуван през 2017 и началото на 2018 год. с всички ресорни институции по веригата в Благоевград и Гоце Делчев. Представеният договор от дружеството за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от находище „Крушево“, участък Пандимон, е от 08.06.2007 г. на Министерски съвет. На база на представената документация ОбС – Гърмен, и кметът на общината Минка Капитанова са одобрили и двата проекта на санданското дружество – за добив на инертни материали и за депо за строителни материали.

RELATED ARTICLES

Most Popular