Обучаваха родители и педагогически специалисти от Разлог за превенция на агресията и тормоза в училище

Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към община Разлог реализира част от проекта „Национална програма заедно за всяко дете – модул 2”.

ПГ по транспорт в Разлог работи по НП „Заедно за всяко дете“, модул „Добри практики за взаимодействие с родителите на институциите от предучилищното и училищното образование“. ЗД по АСД Десислава Калоянова отговаря за проекта в гимназията. По този повод бе реализирана и една от дейностите по проекта – съвместно обучение на родители и педагогически специалисти за превенция на агресията и тормоза и за комуникацията в училище. Обучението се осъществи от партньорска организация на гимназията – обществените възпитатели към МКБППМН, Разлог – Мария Костадинова, Лина Пъргова и Божидара Будина.

С презентации, казуси, примери от практиката, дискусия, индивидуални печатни материали и с много вдъхновение обучителите представиха темата и постигнаха целите на дейността. Насърчаването на активното гражданство за деца и младежи в отлично партньорство между родители и ученици се превърна в една от основните цели за образователните системи в цяла Европа, съгласно определението на Стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението.

В Професионалната гимназия по транспорт се реализират по изключително успешен, иновативен начин дейности, проекти и работещи програми в сферата на междуличностните отношения, прилагат се успешно практики, които превръщат училището в наистина желана територия за ученика.

“Благодарим на родителите и на нашите партньори за активното участие”, споделиха след проведеното съвместно обучение с обществените възпитатели към МКБППМН от ПГ по транспорт в гр. Разлог.

 

 

Сн. 1.

 

  1. Общ. възпитател Лина Пъргова
  2. Присъстващи родители и учители