Общественото обсъждане на Наредбата за местни данъци и такси на община Перник премина при слаб обществен интерес

Общественото обсъждане за синхронизиране на Наредбата за местни данъци и такси на община Перник, съгласно Закона за местни данъци и такси (ЗМДТ), премина при слаб обществен интерес.

„Причините, които налагат промяната за приемане, са уеднаквяване на формално присъстващи в наредбата текстове на закона след извършените промени. Тази промяна няма да доведе до увеличение на данъчните налози“, посочи директорът на Дирекция „Местни такси и приходи“ Ивета Боянова.

Целите, които са поставени, са синхронизиране с по-висшестоящ нормативен документ – Закона за местните данъци и такси, Закона за данъка върху добавената стойност и Закона за Министерството на вътрешните работи.

За това не са необходими допълнителни финансови средства по прилагане на изменението на наредбата. Очакваните резултати по прилагането й са спазване нормативните актове и уеднаквяване на подзаконовия административен акт.

„С цел повишаване събираемостта на данъците разпоредбите на чл. 54 от ЗМДТ се измениха съществено. Досега се разчиташе на декларирането на собствениците на превозни средства, а сега – размерът на данъка се определя от служител на общинската администрация въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи и се съобщава на данъчно задълженото лице“, допълни Ивета Боянова.