Wednesday, June 19, 2024
HomeРегионДупницаОбщина Дупница обяви нова поръчка за проектиране и строителство на депото

Община Дупница обяви нова поръчка за проектиране и строителство на депото

  • Предишната процедура е прекратена

  • Крайният срок за получаване на оферти или заявления за участие е до 10 юли

 

Община Дупница обяви нова процедура за обществена поръчка, свързана с депото, което ще се изгради край с. Джерман по Оперативна програма „Околна среда”. Публичното състезание, което ще се проведе, е за проектиране и строителство на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци. Предвижда се изграждане на две инсталации – едната за компостиране, а втората за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня. В изпълнение на поръчката трябва да се разработи работен проект. Изпълнението на СМР по поръчката трябва да се извърши в съответствие с одобрения работен проект за всеки обект в съответствие с издадените строителни книжа, условията на договора и изискванията на ЗУТ. Поръчката включва и упражняването на авторски надзор от проектанта по всички части по време на строителството относно точното спазване на изготвените работни проекти за двете инсталации. Изпълнението на поръчката включва още доставка на технологично оборудване спрямо изготвения работен проект, съдействие в процедурата по въвеждане в експлоатация на строежа, обучение на персонала, който ще обслужва инсталацията, предаване на обекта и отстраняване на недостатъци. Прогнозната стойност на поръчката е 7 640 800 лв. Крайният срок за получаване на оферти или заявления за участие е до 10 юли. Документите ще бъдат разгледани на 11 юли.

Предишната процедура е прекратена заради грешка в терминологията. Като изискване в образеца за техническото предложение за проектирането е написано „анаеробна инсталация”. Правилният запис е „аеробна инсталация”, като сега грешката е отстранена. Други промени в поръчката не са правени.

Прекратяването на предишната процедура няма да се отрази на изпълнението на проекта, коментира зам.-кметът Олга Китанова. „Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца, считано от м. декември миналата година, и тече. Общината трябва да се справи в рамките на този срок. По проекта има разписан график и ние не излизаме от него”, каза Китанова. Стана ясно още, че в новата поръчка за депото има по-детайлна информация за биофилтрите. „Биофилтрите са заложени в самото изграждане и СМР, с оглед на това да не се допускат миризми и замърсяване на въздуха. Това е нещо, което също беше акцентирано и може би ще го видите променено в процедурата. Направено е, за да отговаря на всички изисквания изграждането на обекта”, допълни Олга Китанова.

RELATED ARTICLES

Most Popular