Община Дупница търси фирма за третиране на отпадъците, обяви поръчка за 2, 1 млн. лв.

Фирма, която да обработва смесените битови отпадъци, генерирани на територията на общинaта, се търси в Дупница. Общината обявиобществена поръчка за избор на изпълнител, който да предоставя услуги по предварително третиране на отпадъци, които впоследствие ще се предават за оползотворяване или обезвреждане.

Известно е, че община Дупница е част от Регионално сдружение за управление на отпадъците “Рила еко”, което към момента не разполага с регионално депо или други съоръжения за обработка на отпадъците, ние транспортираме отпадъците до площадка в София. Договорът с фирмата, стопанисваща тази площадка, изтече, затова стартираме процедура, с която търсим изпълнител“, припомни Ели Подгорска– специалист „Европроекти“ в община Дупница.

Услугата, която ще се предоставя, включва  предварително третиране на смесените битови отпадъци на собствена, наета или ползвана на друго правно основание от избрания изпълнител инсталация. Системата за събиране и транспортиране на смесени битови отпадъци, предвиждани за третиране по поръчката, обхваща територията на община Дупница. Годишното количество смесен битов отпадък, което се генерира от жизнената, търговска, производствена и други дейности от жителите и обитателите на общината, е приблизително 10 000 тона.  Предварителното третиране на отпадъците  преди окончателното им обезвреждане чрез депониране цели отделянето на рециклируемите и оползотворими компоненти от тях (като например: метали, стъкло, пластмаси, хартия, картон, текстил, RDF и др.). Чрез него както количеството, така и обемът на отпадъците за обезвреждане чрез депониране се намалява значително. Така се удължава експлоатационният срок на съответното депо и се спестяват за общините значителни финансови средства от отчисления по Закона за управление на отпадъците. Изпълнителят следва да отделя чрез предварителното третиране отпадъци за последващо оползотворяване от доставяните смесени битови отпадъци. Услугата включва и транспортиране и/или предаване за последващо оползотворяване на отделените годни за оползотворяване отпадъци и транспортиране и/или предаване за обезвреждане до/на депо на останалите след сепарирането негодни за оползотворяване отпадъци.

Поръчката е на стойност 2 110 000 лв. без ДДС. Желаещите да участват в процедурата могат да подават документи до 21 август.

Юлияна КОЛЧАКОВА