Община Кюстендил организира обществено обсъждане на бюджета за 2020 г., очаква писмени мнения, препоръки и предложения

Прогнозната рамка е 49 812 000 лв., което е с 4 812 000 лева повече от предходната година

 

Предстои приемането на бюджета на община Кюстендил за 2020 година и средносрочната бюджетна прогноза за периода 2021-2023 г.

Проектобюджетът в частта на собствените приходи е направен на базата на прогноза за реализираните приходи към 31.12.2019 г., анализ на събираемостта и е съобразен с изменения в националното законодателство и местната нормативна уредба.

Прогнозната рамка на Бюджет 2020 г. доближава 50 милиона лева, или 49 812 000 лв., което е с 4 812 000 лева повече от предходната година, като увеличението на субсидиите от държавата е с почти 3 млн. лв. – 2 929 612 лв., съобщават от общинската администрация. Малко над 21 млн. лева са приходите от общински характер. Най- голяма част от средствата – 20 537 639 лв., са заложени за образование. Малко над 7 млн. лв. са за благоустройство, комунално стопанство, чистота и екология. За култура, спорт и младежки дейности са заложени 5 732 342 лева.

По традиция и водени от убеждението, че разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за нашата община и те трябва да се вземат с активното участие на гражданите, кметът на общината кани на общественото обсъждане на проекта за бюджет на община Кюстендил за 2020 г. и намеренията на общината за поемане на дълг от Фонд за органите на местно самоуправление – ФЛАГ ЕАД за финансиране на общински проекти.

Обсъждането ще се проведе на 22.01.2020 г. (сряда) от 17,30 часа в залата на общината.

Проектът за бюджет на община Кюстендил за 2020 г. и проектът на Поименен списък на капиталовите разходи по бюджета за 2020 г. може да се видят на страницата на общината, откъдето очакват писмени мнения, препоръки и предложения за включване в Бюджет 2020 до 17,00 ч. на 21.01.2020 г. в деловодството на общината и на електронен адрес obshtina@kustendil.bg или по време на публичното обсъждане.

Прогнозният ръст на постъпленията от данъчни приходи, при непроменени размери на ставките на местните данъци от 2008 г. до момента, се дължи главно на предприети сериозни мерки от страна на общинската администрация за повишаване събираемостта на местните данъци. В разходната част на бюджета са предвидени освен стойностните показатели по определените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 година бюджетни взаимоотношения на общината и разпределението на преходните остатъци от 2019 г. в частта на делегираните дейности.

В проекта на Поименен списък с капиталовите разходи, проектобюджетът на община Кюстендил за 2020г. е разработен на база предвиждания от второстепенните разпоредители с бюджет, директорите на дирекции и началниците на отдели в общинската  администрация, директорите на общинските предприятия и предложения на граждани, при съобразяване с приоритетите за развитие на общината, заложени в Общинския план за развитие. Обърнато е особено внимание на допусканията за развитието на региона, приетите от Общинския съвет стратегии, прогнози за развитие на общината и Общинския план за развитие. Под внимание са взети и прогнозата за очаквания размер на новите задължения за разходи и за поемане на ангажименти за разходи, задълженията по финансирането на общинския дълг и на размера на общинските гаранции към края на бюджетната година, както и задълженията по национални и регионални програми и проекти.

В публикувания проект на Поименен списък с капиталовите разходи се представя предложеното разпределение на целевата субсидия за капиталови разходи по ЗДБРБ за 2020 г. за община Кюстендил.