Община Разлог – първата в България с влезли в сила кадастрални карти за всички прилежащи населени места

На 21.08.2018 г. в бр. 69 в ДВ със Заповеди на изпълнителния директор на „Агенция по геодезия, картография и кадастър“ от 24 юли 2018 г.,на основание чл. 49,ал.1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) са одобрени кадастрални карти и кадастрални регистри за всички землища на населените места в община Разлог – с. Годлево, с. Добърско, с. Елешница, с. Баня, с. Бачево и селата Горно и Долно Драглище.

Издаване на скици за поземлени имоти и други услуги свързани с Кадастъра се извършват от „Служба по геодезия, картография и кадастър“ гр. Благоевград и в „Агенция по кадастър“ град Разлог.