Thursday, June 13, 2024
HomeРегионОбщина Сапарева баня дава заявка пред ДФ „Земеделие“ за изграждане на спортна...

Община Сапарева баня дава заявка пред ДФ „Земеделие“ за изграждане на спортна инфраструктура и парк в с. Сапарево за 900 хил. лв.

Съветниците в Сапарева баня дадоха съгласие общината да кандидатства по 5 проекта пред ДФ „Земеделие“ по Програмата за развитие на селските райони. Първият е за рехабилитация на улиците „Славяни“, „Липа“ и „Дюлица“ в Сапарева баня, а останалите – на спортна инфраструктура – спортни игрища игрище за минифутбол с оформяне на скамейки в размер на 100 хил. лв., на парк заедно с шадраван и водна каскада в с. Сапарево до 400 000 евро, както и проект за канализация при с. Сапарево и с. Паничище и пречиствателна станция за отпадни води пред МОСВ. Кметът Калин Гелев припомни, че за улиците, където е синята зона – „Славяни“ и „Дюлица“ общината вече е кандидатствала. Той посочи, че проектите за Северозападна България тръгват с 10 т. аванс, така че е ще е много трудно община Сапарева баня да ги спечели.

Съветниците приеха годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии, собственост на община Сапарева баня за 2019 г. Гласувано бе и за допускане изменение на Подробен устройствен план – изменение на План за регулация в обхвата на улица с осеви точки 363-362-361-37 по регулационния план на гр. Сапарева баня (ул. „Тракия”), с идентификатор №65365.602.1031 по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15 от 19.02.2008г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София.

ОбС гласува положително за три точки за предоставяне на поземлени имоти по реда на чл.27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г. в землището на с. Овчарци с размери под 1 дка. Съветниците дадоха съгласие за продажба на недвижим имот частна общинска собственост за трайно ползване – ливада в с. Сапарево на търг чрез тайно наддаване и определи размера на началната тръжна цена в размер на 10 лв. на кв. м или на обща стойност 13 130 лв.

RELATED ARTICLES

Most Popular