Община Симитли обявява публичен търг с тайно наддаване

На основание чл. 81 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущесто на ОбС-Симитли, във връзка с Решение № 163/06.08.2020г. на ОбС-Симитли и Заповед № 311/10.08.2020 г. на  Кмета  на Община Симитли

О Б Я В Я В А:

I.Публичен търг с тайно наддаване в залата на ОбА – гр.Симитли на 02.09.2020г. от 09.30 часа, за отдаване под наем за срок от  10 /десет/  години на следният недвижим имот – частна общинска собственост:

1290/8763 ид.ч. (хиляда двеста и деветдесет върху осем хиляди седемстотин шестдесет и три идеални части) от Поземлен имот с идентификатор 17405.1.47 (едно седем четири нула пет точка едно точка четири седем), находящ се в с. Градево, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-496/24.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Илядницата“, целият имот с площ от 8763 кв.м. (осем хиляди седемстотин шестдесет и три квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Гори и храсти в земеделска земя“, категория на земята: 10 (десет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 17405.3.134, 17405.3.760, 17405.3.51, 17405.3.689, 17405.1.50, 17405.1.49.

  1. Начална месечна наемна тръжна цена на гореописания имот – 32 лв. /тридесет и два лева/.

III. Размер на депозита за участие в търга – 3 лв. /три лева/  и цената на тръжна документация в размер на 60.00 лв., ще се внасят в касата на ОбА –  гр. Симитли всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа, с краен срок до 16.00 часа на деня, предхождащ търга. Предложенията и необходимите документи за участие се поставят в непрозрачен запечатан плик и се представят пред тръжната комисия в деня и часа определени за начало на търга.

  1. Оглед на имота ще се прави само от лицата, закупили тръжна документация всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа, с краен срок до 16.00 часа на деня, предхождащ търга, след предварителна заявка. V. В случай на непровеждане, търга ще се проведе отново на 10.09.2020 г., съответно в същия час и място, посочени эа първата дата.
  2. Откриването на процедурата за търга да се обяви и публикува съгласно чл. 81 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Симитли.