Обявление за процедура за провеждане на консултации по Проект за частично изменение на Общ устройствен план

Във връзка с изискванията на нормативната уредба на 22.12.2023 г. е открита процедура за провеждане на консултации по изготвения Проект за частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на Сапарева баня.

Възложител на частичното изменение на Общ устройствен пан на Сапарева баня е „ФРЕШ МАРКЕТ 2015“ ООД,със седалище и  адрес на управление: с.Мрамор,  община Столична, ул.”Мичур” № 46а. Телефон, факс, електронна поща: 0888689360, ivanov.kr11@gmail.com Лице за контакти: Красимир Иванов

Частичното изменение на Общ устройствен пан на Сапарева баня се разработва на основание на чл.103, ал.1 и ал.4, чл.134,ал.1, т.1 и ал.3, чл.124, чл.124б, чл.125 и чл.136 от ЗУТ и Решение № 10, взето по Протокол № 2 от 30.11.2023 година на Общински съвет Сапарева баня.

Органът, отговорен за одобряването на частичното изменение на Общ устройствен пан на Сапарева баня е Общински експертен съвет. Органът отговорен за прилагането на Частичното изменение на ОУП на Сапарева баня е Община Сапарева баня.

Частичното изменение на ОУП на Сапарева баня се финансира от „ФРЕШ МАРКЕТ 2015“ ООД , разработва се еднофазно.

Главната цел на частичното изменение на ОУП на Сапарева баня е да създаде те­ри­­ториална планова ос­но­ва в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХIХ-1016, „За обществено обслужване“, кв.31 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.1273 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня за неговото дългосрочно устойчиво ус­тройствено развитие в съ­от­ветствие с це­ли­те на социално-икономическото развитие и със специфичните местни при­родни, културно-исто­рически, туристически и други ресурси.

 Целите, чието изпълнение предпоставя постигането на главната цел и се съ­обра­зяват с прин­ци­пи­те на устойчивото разви­тие за баланс между екологи­чно рав­но­весие, иконо­ми­чески рас­теж и социален просперитет, при песте­ли­во из­полз­ва­не на при­родните ре­сурси.

Основните задачи на плана про­­изтичат както от нормативната регламентация в ЗУТ и Наредба № 8 за съ­държанието и обхвата на устройствените планове, така и от съществуващото състояние на територия в чиито обхват е, нейните фун­к­ции, селищна мре­жа, транспортна и инфра­струк­турна съоръже­ност.

В обхвата на частичното изменение на Общ устройствен план на Община Сапарева баня не  попадат части от защитени зони  по смисъла та Закона за биологичното разнообразие или мрежа от Натура 2000

Проектът на частичното изменение на Общ устройствен план на Община Сапарева баня подлежи на задължително обществено обсъждане по реда на чл.127 (1) от ЗУТ като то ще се проведе на 23.01.2024 г. от 14.00 часа в малкия салон на читалище „Просветен лъч”.

Частичното изменение на Общ устройствен план на Община Сапарева баня е разположение на интересуващите се в сградата на Общинска администрация, гр. Сапарева баня,  ул.”Германея” № 1, ново крило дирекция „АГКСП” (ТСУ), всеки работен ден от 9.30 до 17.30 часа, както и на интернет адрес: www.saparevabanwa.bg

Становища и мнения по частичното изменение на Общ устройствен план на Община Сапарева баня могат да се депозират в сградата на Община Сапарева баня, ново крило дирекция „АГКСП” (ТСУ) или на електронна поща: mayor@saparevabanya.bg

Лице за връзка по провеждане на консултациите: Елена Косовска, тел. 0879 167 516

Краен срок за провеждане на консултациите и изразяване на становище по частичното изменение на Общ устройствен план на Община Сапарева баня е 17.00 часа на 22.01.2024 г.