Отказът на ОИК да прекрати правомощията на кмета на Благоевград е незаконосъобразен

Румен Томов
  • Административният съд: Румен Томов е нарушил закона, Общинската избирателна комисия да се произнесе отново

 

Административен съд-Благоевград отменя като незаконосъобразно решението на Общинска избирателна комисия – Благоевград, с което е отказала да прекрати предсрочно пълномощията на кмета Румен Томов. Съдия Димитър Узунов върна преписката на ОИК за ново произнасяне, съобразно указанията на съда.

Според съда, оспореното решение е в противоречие с материалния закон. Благоевградският кмет Румен Томов не е изпълнил нито едно от трите изисквания на закона. В едномесечен срок от обявяването на изборния резултат Томов, в качеството си на кмет, не е предприел действия по прекратяване на търговската си дейност чрез заличаване на ЕТ и не е уведомил писмено за това както председателя на ОбС-Благоевград, така и  ОИК-Благоевград в указания срок до 04.12.2019 г., обясниха от Административния съд. Неизпълнението на което и да е от трите изисквания води до предсрочно прекратяване на пълномощията на лицето, което не е съобразило своето поведение с тях. „Това налага отмяната на решението и връщане на преписката на административния орган. При новото произнасяне ОИК-Благоевград следва стриктно да приложи неблагоприятните последици на чл. 42, ал. 1, т. 5 във връзка с разпоредбата на чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА – предсрочно прекратяване пълномощията на Румен Томов, избран за кмет на община Благоевград, с излагане на ясни, конкретни и обосновани съображения, съобразявайки мотивите в настоящия съдебен акт“, е записано в съдебното решение.

Решение от 20.12.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Благоевград бе оспорено с жалби от четири партии. ПП ГЕРБ, ПП МИР, ПП „Нова алтернатива” и ПП „Свобода” оспорват решението на ОИК – Благоевград, с което отказва да прекрати предсрочно пълномощията на Румен Томов, обявен за избран за кмет на община Благоевград, по подаден сигнал с твърдение за нарушение на чл. 41, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Със съдебния акт Административен съд – Благоевград се произнася по жалбите на ПП ГЕРБ и ПП МИР. Съдът оставя без разглеждане жалбите на ПП „Нова алтернатива“ и ПП „Свобода“, тъй като същите нямат представители в ОбС – Благоевград и като такива, според ЗМСМА, нямат интерес и не са активно легитимирани да обжалват решението на ОИК.

Решението може да се обжалва в седемдневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.