Перничани плащат такса от 43,99 лв. за самостоятелно извозване на промишлените отпадъци до регионалното депо

 

Перничани, които самостоятелно извозват промишлените си отпадъци до регионалното депо за неопасни отпадъци, ще заплащат такса в размер на 43,99 лв. за един тон промишлен отпадък. В тази сума се включва такса за депониране 17,44 лв. и такса за сепариране 26,55 лв.

Това стана ясно по време на общественото обсъждане за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Перник, в което се включиха и представители на бизнеса. Последните обаче направиха друго предложение – сумата от 43,99 лв. да се раздели на три такси – само за сепариране, само за депониране и обща такса, включваща и двете дейности.
Основният мотив, който налага приемането на допълненията и измененията на Наредбата е, че при приемането на Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Перник не е разписано като текст събиране на такса за депониране на тон промишлен отпадък за фирмите, които сами извозват промишлените си отпадъци до депото за ТБО. Предвид факта, че услугата като такава трябва да се предлага съгласно Комплексното разрешително за Регионалното депо за неопасни отпадъци – Перник, не съществува законова пречка да се предвиди така описаната такса. Предложената цена е определена съгласно направена калкулация за действителни разходи, които се извършват при осъществяване на дейностите за депониране и сепариране. Целта на предложеното изменение и допълнение е да има информираност, яснота и отчетност пред жителите на общината и пред трети заинтересовани лица относно начина за определяне на цените и таксите за предоставяни от общината услуги.
Освен това се очаква количествата на депонирания промишлен отпадък в регионалното депо да се намали, а предприятията да се мотивират да събират разделно и да предават промишлените отпадъци за рециклиране. На обсъждането беше представена икономическа обосновка на предложената цена.