Пред­ла­гат ли­мит на бол­нич­ни­те, из­п­ла­ща­ни от ра­бо­то­да­тел

Дру­га идея е лич­ни­ят ле­кар да има пра­во да да­ва по-мал­ко дни

 

Ра­бо­то­да­те­ли­те да пла­щат не по­ве­че от 15 дни бол­нич­ни в го­ди­на­та. То­ва е ед­на от иде­и­те за спра­вя­не на проб­ле­ма с фал­ши­ви­те бол­нич­ни. Тя ще бъ­де об­съ­де­на от со­ци­ал­ни­те пар­т­ньо­ри в Трис­т­ран­ния съ­вет, съ­об­щи со­ци­ал­ни­ят ми­нис­тър Би­сер Пет­ков по БНТ.

Сред пред­ло­же­ни­я­та за ре­ша­ва­не на проб­ле­ма с фал­ши­ви­те бол­нич­ни е и лич­ни­ят ле­кар да има пра­во да ни да­ва по-мал­ко дни бол­нич­ни.

Лич­ни­ят ле­кар се­га мо­же да из­да­ва бол­ни­чен лист до 14 дни. “Об­съж­да се пред­ло­же­ние да се на­ма­ли то­зи срок – мис­ля, че и от ле­кар­с­ки­те сре­ди се из­ка­за­ха под­к­ре­па до 7 дни”, обяс­ни Пет­ков. При­ход­на­та аген­ция съ­би­ра внос­ки­те за бол­нич­ни, из­да­ва­не­то им се кон­т­ро­ли­ра от зд­рав­ни­те ин­с­пек­ции, а НОИ ги пла­ща. То­ва пра­ви кон­т­ро­лът не­е­фек­ти­вен, твър­ди пред­се­да­те­лят на пар­ла­мен­тар­на­та со­ци­ал­на ко­ми­сия Ха­сан Аде­мов.

“Ако НОИ, кой­то пла­ща през всич­ки­те те­зи го­ди­ни бол­нич­ни­те лис­ти, има въз­мож­нос­ти за кон­т­рол, не­ща­та мо­же да се раз­ви­ят в дру­га по­со­ка”, ка­те­го­ри­чен е той. Спо­ред ми­нис­тър Пет­ков НОИ и се­га осъ­щес­т­вя­ва кон­т­рол вър­ху из­да­де­ни­те бол­нич­ни лис­то­ве и е ед­на от ин­с­ти­ту­ци­и­те, ко­и­то имат пра­во да об­жал­ват те­зи бол­нич­ни лис­то­ве. “Яв­но тряб­ва по-доб­ре да се ко­ор­ди­ни­рат кон­т­рол­ни­те ме­ха­низ­ми, та­ка че да бъ­дат по-ефек­тив­ни”, смя­та той.

Спо­ред ом­буд­с­ма­на Ди­а­на Ко­ва­че­ва тряб­ва да има и ме­ха­ни­зъм, чрез кой­то да се кон­т­ро­ли­ра спаз­ва ли се ре­жи­мът пред­пи­сан в бол­нич­ния лист./dariknews.bg