Решено: Община Благоевград тегли 8 млн. лв. безлихвен заем

Общинските съветници в Благоевград одобриха на извънредна сесия предложението на кмета Методи Байкушев за теглене на безлихвен заем в размер до близо 8,2 млн. лева със срок на погасяване 1 декември 2024 г. Заемът предстои да бъде отпуснат от централния бюджет на Министерството на финансите, а кметът мотивира предложението си с финансовото състояние на общината и с оглед осигуряване на ресурс за нормалното функциониране на дейността на общината.

В предложението бе посочено, че средствата са необходими за различни дейности. Сред основанията са запорирани суми по обжалваното дело за закрития плувен басейн в благоевградския квартал “Еленово”, които са в размер на близо 2,7 млн. лева, както и 1 млн. 265 хил. лева за самоучастие по европроект, над 3,5 млн. лева предоставени временни безлихвени заеми от собствени приходи по изпълнявани от общината проекти и 707 000 лева непогасена част от безлихвен заем от централния бюджет в размер, изтеглен през януари 2022 г., чийто падеж е на 1 декември 2023 г.

Предложението на Методи Байкушев бе прието с гласовете на 38 общински съветници от общо 40 регистрирали се в началото на днешната сесия.

Кметът на Благоевград представи и доклад за изпълнението на бюджета на общината и сметките и средствата от Европейския съюз към момента на встъпването му в длъжност, с което обоснова и необходимостта от теглене на безлихвения заем от държавния бюджет. Според доклада общинският дълг към 31 октомври е близо 17,5 млн. лева. Отделно от това има и непосредствени задължения към доставчици в размер на 2,1 млн. лева; към проект “Интегриран градски транспорт” – 441 000 лева; към проектите, изпълнявани чрез бюджетната сметка на общината 1,2 млн. лева, което са средства, с които са финансирани текущи разходи за изпълнение на местни дейности. Задълженията включват и временни безлихвени заеми, дадени от собствените приходи на изпълнявани от общината проекти – 3,5 млн. лева, които общината не очаква да бъдат възстановени до края на тази година, тъй като средствата ще бъдат верифицирани през следващата година. Задълженията за заеми между проектите са в размер на два милиона лева, които общината трябва да върне под формата на съфинансиране до края на тази година, когато изтича програмният период.

На сесията общинските съвети приеха и предложението на кмета на Благоевград общинските предприятия “Озеленяване Благоевград” и “Благоевград строй ремонт” да се преобразуват и да се влеят в общинското предприятие “Чистота Благоевград”, считано от 1 януари 2024 г.