РИОСВ глобява с 40 000 лв. ТЕЦ „Бобов дол”

Маргарита Алексиева
  •  Централата нарушила изискване при работата на горивната инсталация за производство на ел. енергия да не се смесват въглища и слама

 

Нова глоба ще трябва да плати ТЕЦ „Бобов дол”. Санкцията е наложена на дружеството от Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – гр. Перник за нарушение на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Закона за административните нарушения (ЗАНН), съобщават от Районния съд в Дупница. Магистратите са потвърдили наказателно постановление на директора на инспекцията от 16 януари тази година, с което на централата е наложена имуществена санкция в размер на 40 000 лв.

Нарушението е установено на 8 август миналата година при планова проверка в централата на дружеството в бобовдолското Големо село. Служителите на РИОСВ-Перник направили обход на работещите мощности и обслужващите ги съоръжения. Извършена била и документална проверка на водените дневници в централата. С писмо от инспекцията от оператора допълнително била изискана информация. Дружеството представило подробна ежедневна справка за количеството изгорена в централата биомаса за периода 01.06.2018 г. – 31.08.2018 г. След получаването на справката е констатирано, че дружеството не изпълнява условие от издаденото му комплексно разрешително (КР). Условието е употребяваните при работата на горивната инсталация за производство на електрическа енергия горива, посочени в специална таблица, да не се различават по вид и да не превишават съответните количества. В таблицата е вписан само един вид гориво въглища, с годишна норма на ефективност t/MWe 1.31. При проверката е констатирано, че работи енергиен котел (ЕК) № 2. Използват се два вида гориво – въглища и биомаса (слама). Извършен е преглед на оперативния дневник на цех „Въглеподаване“, в който се отразява постъпващото за деня гориво, както и изразходваното. От представените дневници, от началото на 2018 г. до момента на проверката има първоначален запис за получена биомаса през м. май 2018 г. Главни доставчици на твърди горива (биомаса и въглища) са „Гранд Енерджи“ АД и  „Ти Би Ел“ ЕООД. По време на проверката е установено, че след преминаване през инсталация за обработка (смилане) на слама, същата постъпва в ЕК по линия, отделна от тази за въглища. По данни на оператора количество доставена биомаса (слама) до момента на проверката е 638,66 т, складирани и съхранени на площадката на дружеството. С оглед установеното, на дружеството е съставен Акт за установено административно нарушение и е издадено наказателното постановление. От централата са обжалвали наказателното постановление. С доводи, че е неправилно и незаконосъобразно и молба за неговата отмяна. Алтернативно в жалбата записали, при потвърждаване на наказателното постановление от съда да бъде намален размерът на имуществената санкция в предвидения от закона минимум – 10 000 лв. Законът предвижда за такова нарушение санкция от 10 000 до 500 000 лева.

В хода на съдебното следствие били разпитани двама свидетели, които изцяло потвърдили констатациите, отразени в акта за установяване на нарушението. От показанията на актосъставителя било установено, че след като се използва различен вид гориво от посоченото в комплексно разрешително, се опорочава цялата система на проследяване на емисиите, които се изпускат в атмосферния въздух. Констатацията е, че за деня на проверката, както и за другите дни няма превишаване на допустимите норми на изпуснатите в атмосферата газове в резултат на горенето на биомаса, но в случая става въпрос за неизпълнение на друго условие в комплексното разрешително. Във връзка с това съдия Маргарита Алексиева потвърждава като законосъобразно наказателното постановление. Съдът не е удовлетворил и молбата за налагане на минималната глоба, която е 10 000 лв. Като причина е посочено, че при определяне на наказанието се вземат предвид тежестта на извършеното, подбудите за неговото извършване и другите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства. На първа инстанция съдът намира санкцията за правилно определена, предвид предишните нарушения от страна на дружеството на издаденото комплексно разрешително от 08.07.2015г., за което е санкционирано с наказателни постановления, влезли в законна сила и приложени по делото. „Очевидно, предходните административнонаказателни производства и наложените санкции за неизпълнение на различни условия от издаденото комплексно разрешително, задължителни за изпълнение от притежателя му, не са били възприети като сериозна санкция и целите на административното наказване по чл. 12 от ЗАНН не са били постигнати. Само по себе си горното обстоятелство разкрива по-висока степен на обществена опасност на конкретното нарушение. Поради това съдебният състав не намира основания за намаляване размера на наложената имуществена санкция. Същата е близка до минималната, предвидена в закона, и се приема за съответна на извършеното нарушение. Намаляване под този размер не би изпълнило целите на наказването и би било в явно несъответствие с характера на обществените нарушения обект на закрила, с високата степен на обществена опасност, която разкриват нарушенията, свързани с нарушаването на установените правила и изисквания, гарантиращи опазване на околната среда”, се казва в съдебното решение. То подлежи на обжалване пред Административен съд – Кюстендил.