Семинар за биоземеделието в Рила

Селскостопански производители ще могат да получат актуална информация за биоземеделието на семинар в Рила. „На 8 ноември в гр. Рила ще се проведе информационно събитие на тема „Биологично земеделие – възможности за подкрепа на биологичните производители. Изпълнение на поети ангажименти по ПРСР 2014 – 2020 г.“ То е организирано от Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) – Мобилен общински офис – гр. Дупница. Участниците ще се запознаят със същността и основните принципи на биологичното земеделие, приложимата нормативна уредба, правилата за биологично производство и системите за контрол. Присъстващите ще бъдат запознати и с условията за прилагането на интервенциите от Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г.:  „Биологично растениевъдство“ и „Биологично пчеларство“. По време на тези срещи експертите от НССЗ ще отговарят на въпроси, поставени от присъстващите, които са от компетентността на експертите от НССЗ.

Във втората част на срещата участниците ще бъдат запознати с основните изисквания при изпълнение на поети ангажименти по мярка 10 „Агроекология и климат“ и мярка 11 „Биологично земеделие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 20200 г.“, съобщи Елисавета  Витанова – ст. експерт в дурнишкия офис на НССЗ.

Темите, които ще бъдат разгледани, са: „Биологично земеделие – същност, условия и принципи на биологичното производство. Нормативна уредба. Правила за биологично производство и системи за контрол“;“Условия за прилагане на интервенциите „Биологично растениевъдство“ и „Биологично пчеларство“, включени в Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г. (Наредба № 9 от 2023 г). – подпомагани дейности, изисквания, продължителност, финансова помощ“ и „Изпълнение на поети ангажименти по мярка 10 „Агроекология и климат“ и мярка 11 „Биологично земеделие” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.“. Лектори ще бъдат експерти от НССЗ.

Семинарът ще се проведе в залата на НЧ „Христо Ботев 1898“ в Рила.