Собственикът на ,,Феникс Ресурс” – Дупница брои 7 бона глоба заради запалване на общинското депо

Кольо Илиев

Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ)-Перник удря със 7000 лв. глоба ,,Феникс Ресурс” ООД – Дупница. Санкцията е заради запалване на общинското депо, допуснато преди 3 г. Нарушена е Наредба №6 от 2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци и Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Районният съд в Дупница потвърди наказателно постановление от 22 януари 2015 г., издадено от директора на инспекцията Пламен Ангелов на дружеството по Закона за административните наказания. Управителят на фирмата Кольо Илиев е обжалвал като незаконосъобразно наказателното постановление, с молба за неговата отмяна. Съдия Мая Гиздова обаче е потвърдила наказателното постановление.

Мая Гиздова

Съдът е установил, че въз основа на решение на инспекцията от април 2012 г. ,,Феникс Ресурс” ООД има право да събира и обезврежда битови, строителни и производствени отпадъци на площадката на действащото общинско депо за неопасни отпадъци в дупнишката местност Злево, с площ от 21.919 дка. По повод жалба от май 2014 г. експерти на инспекцията и длъжностни лица от община Дупница извършили извънредна проверка на депото. Установено е, че то се е запалило на 5 и 6 април 2014 г. В резултат на това са образувани димни газове, които при съществуващия южен вятър се насочват към жк ,,Бистрица”. На 16 май 2014 г. на място при оглед на площадката е констатирано, че ,,Феникс Ресурс” ООД в качеството си на оператор на депото е допуснало неправилната му експлоатация, като не е спазило технологията за наземно депониране – чрез извършване на операциите прибутване, уплътняване и ежедневно запръстяване. При оглед на територията на депото в деня на проверката е установено, че на различни места от повърхността на стръмния склон на депото, с дължина приблизително 50 м и зает с депонирани битови отпадъци, се наблюдават димни газове, излизащи от вътрешността на натрупания отпадъчен пласт. Констатирано е още, че работната площ на депото от входа до ската е с утъпкана заравнена повърхност, като вдясно от нея са налични около 20 куб. м земни маси. Факт са тлеещите отпадъци на депото и в момента на проверката. От направената справка за периода 28 март – 10 май 2014 г. (около 40 дни), съгласно представената при проверката отчетна книга за депо е установено, че са отбелязани само четири дати за извършено запръстяване на отпадъците. На различни места от повърхността на стръмния склон на депото с дължина приблизително 50 м са установени и димни газове, излизащи от вътрешността на натрупания отпадъчен пласт, както и тлеещи отпадъци. Операторът, предвид регламентирания начин на обезвреждане на отпадъци (наземно депониране), е следвало да предприеме действия за предотвратяване на запалването на отпадъците, като осъществява операциите прибутване, уплътняване и ежедневно запръстяване като част от технологията за експлоатация на депото с цел ограничаване на опасността и увреждането, причинени от запалване на депонираните отпадъци. С оглед на това представляващият дружеството е поканен да се яви в инспекцията за съставяне на акт за административно нарушение. Решението подлежи на обжалване пред Кюстендилския  административен съд.