Sunday, June 23, 2024
HomeРегионСапарева баняСофиянец иска да купи 2 дка парцел в Паничище

Софиянец иска да купи 2 дка парцел в Паничище

Николай Андреев от Сапарева баня с намерение да наеме 16,6 дка горска поляна в Сапарево

Общински имот в курорта Паничище ще бъде продаден, става ясно от докладна записка на кмета на Сапарева баня Калин Гелев до Общинския съвет(ОбС). Парцелът е с площ 2054кв.м, предназначен за хотел, почивен дом,частна общинска собственост и е включен в програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2023 г. Към терена е заявен интерес от потенциален купувач. Заявление за закупуване в общината е подал Йордан Ченковот София. В тази връзка в Общинския съвет е внесено предложение за продажба на имота чрез публичен търгили конкурс. Местният парламент ще вземе решение по докладната на заседанието си в четвъртък, 25 май. Очаква се местният парламент да приеме пазарната оценка на имота, изготвена от лицензирания оценител Надя Великова. Съветниците ще определят и началната тръжна цена за продажбата.

В четвъртък ОбС – Сапарева баня, ще вземе решение и по докладна за отдаване под наем на част от имот, частна общинска собственост, намиращ се в местността Солище в землището на село Сапарево. Теренът представлява поляна, намираща се в общинска горска територия и е 16, 600 дка. Заявление за предоставяне под наем е подал НиколайАндреевотСапаревабаня.Предлага се имотътда бъде  включен в годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинскасобственостзаотдаванеподнаем, където не фигурира. Иска се и съгласието на съветниците имотът да бъде отдаден под наем за 5 години. Местният парламент ще определи и началнататръжнаценазаотдаванетоподнаемначасттаотимота

 

RELATED ARTICLES

Most Popular