Saturday, June 22, 2024
HomeРегионДупницаС 1 000 лв. заплата съветниците в Дупница преизбират Диана Борисова за...

С 1 000 лв. заплата съветниците в Дупница преизбират Диана Борисова за шеф на ОП” Уменическо хранене”

Диана Борисова е спечелила конкурс за втори мандат на управител на ОП “Ученически столове”. Тя е член на ОДБ, които има три места в общинският съвет, начело с председателят на постоянната комисия по Икономика Костадин Костадинов. На следващата седмица, съгласно процедурата, Борисова ще бъде утвърдена на поста от общинсите съветници. Те ще разгледат резултатите от проведения конкурс.  На 30.03.2018 г. Общински съвет-Дупница  взе решение да се проведе конкурс за възлагане на управлението на “Ученическо хранене– Дупница “ ЕООД, гр. Дупница. “Със Заявление вх.№ 382/02.07.2018 г. Председателят на конкурсната комисия е представил в ОбС Протокол на комисията от проведения на 27.06.2018г. конкурс за възлагане на управлението на дружеството. В срока за подаване на документи са постъпили 2 броя заявления за участие от следните лица:

  1. Румяна Петкова
  2. Диана Борисова

 

Кандидатът Румяна Петкова не е допуснат до участие в II етап от конкурса, поради непредставяне на медицинско свидетелство.

На допуснатия участник Диана Борисова, комисията е поставила следните оценки за всеки от етапите:

  • Средна оценка от II етап – 7.48
  • Средна оценка от III етап – 7.80

 

Предвид поставените от комисията оценки на кандидата е напревено предложение Общински съвет-Дупница да избере Диана Борисова за управител на “Ученическо хранене– Дупница “ ЕООД, гр. Дупница.

 

С оглед на изложеното и на основание чл.21, ал.2 ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.9 ЗМСМА и чл.27, ал.4 и ал.5 ЗМСМА, и на основание чл.137, ал.1, т.5 от Търговския закон , предлагам Общински съвет-Дупница да приеме следното:

1.Общински съвет-Дупница утвърждава резултатите от проведения конкурс, обективирани в Протоколи от 11.06.2018 г. и 27.06.2018г., за възлагане на управлението на “Ученическо хранене– Дупница “ ЕООД, гр. Дупница.

2.Общински съвет-Дупница избира Диана Александрова Борисова, с  за управител на “Ученическо хранене – Дупница “ ЕООД, гр. Дупница.

3.Определя месечно брутно възнаграждение на управителя на “Ученическо хранене– Дупница“ ЕООД, гр. Дупница в размер на 1000 лв. /хиляда/ лева.

4.Общински съвет-Дупница възлага на Кмета на Община Дупница да сключи  Договор за управление на “Ученическо хранене– Дупница “ ЕООД, гр. Дупница с Диана Александрова Борисова.

5.Възлага на новоизбрания управител да заяви за вписване настоящите промени по партидата на дружеството в Агенция по вписванията, Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел.” – докладва председателят на ОбС Емил Гущеров.

RELATED ARTICLES

Most Popular