Saturday, May 18, 2024
HomeАктуално от днесС 350 000 лв. община Дупница купува терен за изграждане на нова детска...

С 350 000 лв. община Дупница купува терен за изграждане на нова детска градина в жк „Бистрица“

24 677 493 лв. е заложеният бюджет за 2017-а, с над 350 000 лв. ремонтират ул. „Евтим Трайчев”

02-01 metodi chimevС 24 677 493 лв. бюджет ще разполага община Дупница през тази година, става ясно от проекта за тазгодишната финансова рамка, предоставена ни от пресцентъра на кметството. За държавни дейности са заложени 13 625 259 лв., а за местни дейности – 11 052 234 лв., в това число са 363 100 лв. за дофинансиране на държавни дейности с местни приходи. Прякото финансиране на държавните дейности включва бюджет по стандарти 13 309 703 лв. и 315 556 лв. преходен остатък от 2016 г. В местните дейности е отчетен остатък с целеви характер, представляващ средства за дейности по чистота и поддържане на територии за обществено ползване, като остатъкът е предвиден в разходите за същата дейност през 2017 г.

Планирани са минимални увеличения на данъчната тежест при данък МПС и таксата за битови отпадъци. Допълнително ще се предприемат мерки за промяна на някои такси, основно във функциите „Здравеопазване” и „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”. При планиране на приходите е взето предвид повишаване на събираемостта на несъбрани вземания по облог, начислени такси и наеми, включително по реда на изпълнителни дела чрез частни съдебни изпълнители, става ясно от проекта. За капиталови разходи през 2017 г. от управата на общината предвиждат 2 253 725 лв., но 654 253 лв. от тях вече са разходвани за дейности, извършени през 2016 г. За нови обекти са оставащите 1 599 472 лв. Инвестиционната програма е разчетена за финансиране от местни приходи в размер на 1 638 625 лв. и 615 100 лв. от целеви от държавата. 550 000 лв. от местните приходи се очаква да постъпят от продажби на общински имоти, като съгласно Закона за публичните финанси ще бъдат похарчени само за изграждане, основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура.

Основните средства в инвестиционната програма на община Дупница за нови обекти са насочени за подобряване на градската среда: подмяна водопроводна мрежа, рехабилитация на градската улична мрежа, ремонт на четвъртокласната пътна мрежа, подобряване и ремонти на други социални обекти, подмяна отоплителни инсталации на детски градини. Най-много средства – над 350 000 лв., са предвидени за ремонт на ул. „Евтим Трайчев“. За закупуване на терен за изграждане на нова детска градина в жк „Бистрица“ са заложени 350 000 лв. За останалите обекти са предвидени много по-малко средства. В капиталовия списък на обектите от общинската инвестиционната програма са включени основни ремонти на централните алеи на гробищния парк в града за 35 000 лв., на участъците със сменен водопровод на улиците “Велико Търново”, “Ропотамо” и “Средец”, струващ 88 000 лв., на участъка със сменен водопровод от ул. “Евтим Трайчев” – 357 000 лв. Над 200 000 от средствата са от републиканския бюджет, а останалите – от местни приходи. В списъка с капиталови разходи са още основни ремонти на общинските пътища Долна Диканя-Дупница-Делян (на стойност 15 000 лв.), Долна Диканя-Дупница-Тополница-Яхиново (20 365 лв.), Дупница-Клисура (Ч. брег-Крайници) – 10 000 лв., Долна Диканя-Дупница-Блатино – 3000 лв., Долна Диканя-Дупница-Пиперево – 3000  лв., Невестино-Дупница/Палатово – 5000 лв., Дяково-Кременик – 7600 лв., Дупница-Блажиево/Грамаде-Граница общ.(Дупница-Бобошево)-Каменик  -11 035 лв. За подпорна стена ул. “Св. Никола” са заделени 32 000 лв., за изработване на Общ устройствен план 166 572 лв. 23 000 лв. са предвидени за основен ремонт на покрива училището в с. Крайници, 22 000 лв. – за реконструкция на помпена станция “Таушаница” и напорен водопровод до резервоар “Дренски рид”. Заложени са и основен ремонт на кухненски блок на ДГ “Мечта” в с. Джерман за 14 000 лв., основен ремонт на покрива на кухнята на училище “Паисий Хилендарски” на стойност 33 000 лв., основен ремонт на помещения в ДГ “Детелина” в с. Бистрица – 26 100 лв. По 20 000 лв. са предвидени за преустройство на горивната система за отопление с пелети на детските градини “Радост” – с. Яхиново, “Детелина”-гр.Дупница /централна сграда/ и филиал – с.Бистрица, и “Слънце”-гр.Дупница. За монтаж на бариери и ремонт ограда със система за пропускателен режимна автогара Дупница са предвидени 25 000 лв., за софтуерен продукт “АКСТЪР” –  9600 лв., доставка и монтаж система за видеонаблюдение –  50 000 лв., транспортно средство за “Социален патронаж” – 7000 лв., за 5 сметосъбиращи автомобила – 160 000 лв., за машина за полагане на пътна маркировка – 15 000 лв., за система за аварийно захранване на компютърни системи и мрежи – 20 000 лв., за широкоформатен принтер А1-А0 – 5000 лв., за закупуване на 10 компютърни конфигурации – 6000 лв.

Основната цел на проектобюджета за 2017 г. е продължаване устойчивото развитие на градската среда и инфраструктура, при запазване и поддържане нивото на предлаганите дейности и услуги, в условията на финансово оздравяване на община Дупница. Като предизвикателство пред бюджета може да се отбележи предстоящото изменение в подхода и начините за определяне на такса битови отпадъци, както и устойчивото поддържане на постигнатите добри резултати по финансово оздравяване.

RELATED ARTICLES

Most Popular