Tuesday, May 21, 2024
HomeРегионБлагоевградС 586 500 лв. санират пожарната в Благоевград

С 586 500 лв. санират пожарната в Благоевград

06-01-pozhrn-dvor

Сградата на пожарната ще постигне клас на енергийна ефективност „В“

Община Благоевград стартира проекта за близо 600 000 лв. по саниране и осигуряване на достъп на хора в неравностойно положение в сградата на Регионална служба „Пожарна безопасност и защита на населението – Благоевград”.

Към този момент са избрани всички изпълнители след проведени публични процедури по ЗОП – за инженеринг на обекта, упражняване на строителен надзор и оценка на съответствието, консултантска услуга – лицензиран одитор за одит на проекта и за изпълнение на дейностите по публичност и информация.

Проектът предвижда въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на РСПБЗН – Благоевград и осигуряване на достъп до сградата на хора с увреждания и се реализира в резултат на подписано партньорско споразумение между община Благоевград и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” към Министерството на вътрешните работи.

Проектът се финансира по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 Благоевград” по ОПРР 2014 – 2020 г. С реализацията на проектните дейности ще се постигне повишаване на енергийната ефективност и редуциране на енергопотреблението в сградата, предмет на проекта. Ще бъдат осигурени и по-добри условия на работа на служителите на РСПБЗН – Благоевград, екологична и енергийноефективна работна среда и осигуряване на достъп на хора в неравностойно положение.

След реализацията на проекта сградата на РСПБЗН – Благоевград ще постигне клас на енергийна ефективност „В“.

Бюджетът на проекта е 586 500 лв., а срокът за изпълнение е 12 месеца.

RELATED ARTICLES

Most Popular