Такса „битови отпадъци” поскъпва и в Сапарева баня

  • Кметът Гелев: Увеличението от 7-8% не е фатално, разходите са повече от приходите, общината дофинансира сметосъбирането с 80 000 лв.

 

 

Такса „смет” поскъпва и в Сапарева баня. За жилищните и вилни имоти на граждани в Сапарева баня и селата Паничище, Ресилово и Овчарци се предвижда таксата за сметосъбиране и сметоизвозване да се увеличи с 1 промил върху данъчната оценка и 2 промила за Сапарево, тъй като то попада във втора зона и данъчната оценка на имотите е по-ниска в сравнение с останалите населени места. Предложението е за вилни имоти, които не се ползват целогодишно, когато до края на предходната година е подадена декларация, таксата  да се повиши от 0,75%  на 100%. В наредбата е предложено още за имоти за обществено обслужване, неизползвани целогодишно, когато до края на предходната година е подадена декларация, таксата да се повиши от 0.50% на 100%. Предложението е мотивирано с недостиг на средства за предоставяне на услугите по сметосъбиране, транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации и тяхното третиране, както и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в общината. Като друг мотив е посочена заповедта на директора на РИОСВ-Перник от 20 ноември 2017г., с която бе спряна експлоатацията на общинското депо за отпадъци и възникналото задължение за община Сапарева баня да транспортира боклука до площадка в кв. „Филиповци” в София, за което е проведена обществена поръчка за една година и е сключен договор с определения изпълнител. Финансистите са изчислили, че приходите от такса „смет” не покриват разходите и е необходимо общината да дофинансира дейността с около 80 000 лв. средства от бюджета.

С изменението на наредбата ще се постигне баланс между необходимите разходи за извършване на всяка дейност и приходите, които постъпват в общинския бюджет, се казва в проекта.

Кметът на общината Калин Гелев, който е внесъл докладната в местния парламент, потвърди мотивите, посочени в наредбата. Освен това допълни: „Увеличението е неизбежно. Извозването само на една кофа за смет на едно семейство е 2 лв. 52 извозвания в годината струват 104 лв. Това се финансира изцяло от общината. Таксата за смет в момента е ниска. За масивни и полумасивни къщи е между 15 и 20 лв. Поскъпването от 7-8% не е фатално на фона на това, че само в последните 4 години минималната работна заплата бе увеличавана 3 пъти и предстои ново увеличение”. На въпроса предвиждат ли се увеличения на останалите данъци и цената на водата, Гелев отговори отрицателно. „Данъците няма да се увеличават. Цената на водата бе вдигната преди 1 г. и важи за период от 3 години”, увери градоначалникът.