ТЕЦ „Бобов дол“ наред с въглищата на денонощие ще изгарят допълнително до 96 т отпадъци и до 752 т. биомаса, еколози на нокти!

Емил Христов - шеф на ТЕЦ-Бобов дол
„Грийнпийс“ – България и сдружение „За Земята – достъп до правосъдие“ подадоха становища срещу намеренията на ТЕЦ „Република“ („Топлофикация – Перник“ АД) и ТЕЦ „Бобов дол“ за промяна в горивото. Плановете са за изгаряне заедно с въглища на биомаса и отпадъци (RDF –  Refuse Derived Fuel) в двете централи, както и на шисти в ТЕЦ „Република“. Становищата са подадени съответно в Регионалната инспекция по околна среда и водите – Перник (РИОСВ) и Община Перник, и в Изпълнителната агенция по околната среда (ИАОС) и РИОСВ – Перник.

В момента пернишката централа е на начален етап подаване на инвестиционно намерение, а тази в Община Бобов дол вече е подала заявление за ново комплексно разрешително – заключителен момент от процеса на одобрение на предложения.

Значителни пропуски относно вредите за околната среда и човешкото здраве се наблюдават в документите и по двата проекта. По тази причина „Грийнпийс“ – България и „За Земята – достъп до правосъдие“ настояват при анализа на инвестиционното предложение на ТЕЦ „Република“ задължително да бъде извършена оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), а на ТЕЦ „Бобов дол“ да не бъде издавано ново комплексно разрешително за работа.

Независимо от двете организации десетки хора от района на двете електрически централи също подадоха становища против инвестиционните намерения. В подобни случаи е важно обществеността да участва и да се възползва от правото си активно да участва и да упражнява контрол върху решаването на екологични въпроси.

Нередности в документацията на ТЕЦ „Република“

В инвестиционното предложение на ТЕЦ „Република“ се предвижда наред с въглищата на денонощие да се изгарят допълнително до 384 т биомаса; до 192 т шисти и до 96 т RDF. Изгарянето на отпадъци e източник на множество замърсители, различни от тези, които се отделят при изгарянето на въглища като фурани и диоксини например (високо токсични химични съединения).

В предложението не е взето предвид съществуващото замърсяване на въздуха в град
Перник (систематично превишаване на нормите за ФПЧ и серен диоксид), а очакваните емисии от някои замърсители (кадмий и талий, живак, хлороводород и флуороводород) не
са обосновани с данни и анализи. Това ясно показва, че изводите относно въздействието на инвестиционното предложение върху качеството на атмосферния въздух и човешкото здраве са неверни. Сред другите пропуски са липса на анализ на въздействието от отпадъците, които ще бъдат генерирани при евентуално реализиране на инвестиционното намерение; липса на оценка на въздействието върху защитени територии в близост до централата; невключване на обществеността до процеса по вземане на решения за необходимостта от извършване на ОВОС.

Пълното становище можете да прочетете тук.

Нередности в документацията на ТЕЦ „Бобов дол“

Заявлението за издаване на ново комплексно разрешително, подадено от ТЕЦ „Бобов дол“, предвижда наред с въглищата на денонощие да се изгарят допълнително до 96 т отпадъци и до 752 т. биомаса.

Основната цел е реализирането на допълнителни приходи, тъй като всеки приносител на съответните отпадъци ще заплаща за тяхното изгаряне. Основната опорна точка в тази бизнес идея, е че нейната реализация може да се осъществи с минимални инвестиции, тъй като се декларират намерения да се изгаря нищожно малко количество отпадъци – 0,5% от общото количество гориво (на тегловна база). Това дава основание да не се налагат и предвиждат никакви изменения (инвестиции) в основните съоръжения на централата, включително и в пречиствателните такива. Изгарянето на биомаса също не налага подобни промени.

В заявлението са налице множество непълноти и несъответствия. На първо място извършването на комбинираното горене е декларирано в съотношение 80% въглища, 19,5% биомаса и 0,5% неопасни отпадъци, но не става ясно дали тези проценти са от общото тегло на горивото или са от произведената енергия. Така формулирано искането за съвместно изгаряне дава голяма свобода за злоупотреби, а директно изчисляване на емисиите на основа на така представената информация е невъзможно.

Освен това операторът неправилно се позовава на остарели стандарти за работа (LCP BREF 2006 и Директива 2000/76/ЕО, съответно на 12 и 18 години), въпреки че в ЕС има нови критерии в сила от 2014 и 2017 г. (The Industrial Emissions Directive 2014 и LCP BREF 2017).

Операторът също така не предвижда допълнителни мерки за намаляване
емисиите на тежки метали, живак, диоксини и фурани, и прах, а такива е редно да има. Сред останалите пропуски са непълнота на описанието на съоръженията за очистване на отпадъчните газове, липса на гаранции, които операторът дава, и на задълженията, които поема, за недопускането на изгаряне на опасни отпадъци с един и същ произход като неопасните отпадъци и други.

Пълното становище можете да откриете тук.

Очаква се РИОСВ – Перник да вземе решение дали да бъде извършена оценка на въздействието върху околната среда или не на инвестиционното предложение на ТЕЦ „Република“. Ако решението е ОВОС да не бъде извършена, то може да бъде обжалвано в съда.

Що се отнася до заявлението за издаване на ново комплексно разрешително на ТЕЦ „Бобов дол“, решението на ИАОС може да отнеме месеци и крайният резултат също може да бъде обжалван.

„Грийнпийс“ – България и сдружение „За Земята – достъп до правосъдие“ следят отблизо процеса и са в готовоност да предприемат необходимите мерки за защита здравето на хората и околната среда.