Tuesday, May 21, 2024
HomeРегионБлагоевградТрън ще гласува на референдум "Против ли сте общински съвет да одобрява...

Трън ще гласува на референдум “Против ли сте общински съвет да одобрява устройствени планове, определящи територии за добив и преработка на метални полезни изкопаеми?”

Областният управител: Никой не е над върховенството на закона

Провеждането на местен референдум в община Трън, с въпрос „Против ли сте Община Трън чрез общински съвет да одобрява устройствени планове, определящи територии за добив и преработка на метални полезни изкопаеми?“, предизвика изключително висок обществен интерес. В навечерието на Гергьовден стана ясно, че областният управител Васил Михайлов, осъществявайки държавната политика на територията на областта, защитаваайки и опазвайки държавната собственост и осигурявайки спазването на законността, както той сам заяви в публичното пространство, обжалва пред Административен съд Перник Решение №64 от Протокол №8 от извънредно заседание на Общински съвет Трън, проведено на 21.04.2017 г., като незаконосъобразно. И допълви: „Така поставеният въпрос за обсъждане и решаване, не е от компетенциите на органите на местно самоуправление, защото засяга държавни интереси и е от национално значение. Подземните богатства, каквито са металните полезни изкопаеми са обявени във Върховния закон на Република България – Конституцията, като „изключителна държавна собственост” /чл.18, ал.1./ Следователно, тяхното управление, ползване и разпореждане е в правата на висшия орган на изпълнителната власт – Министерски съвет, което предполага решаването на подобни въпроси, не от местен, а от национален референдум.

От друга страна, одобряването на устройствените планове от органите на местна власт е уредено в Закона за устройство на територията, където решенията се взимат не по целесъобразност, а по законосъобразност, тоест това зависи единствено от наличието или не, на съответните законови предпоставки – съгласуване на проектите със заинтересованите централни, териториални администрации, специализирани контролни органи и експлоатационни дружества.

Тази позиция на областния управител е последователна и принципна, от самото начало на възникването на този казус. В действителност при приемането на последното си решение, Общински съвет Трън е отстранил, някои от недостатъците на предишното си решение (№20 от 08.02.2017 г., всъщност отменено в последствие от самия общински съвет), но отново са допуснати съществени нарушения на българското законодателство.

Като областен управител на област Перник, споделям и желанията и интересите на хората от Трънско за благоденствие и просперитет на този чуден край, надявайки се на полезно и балансирано решаване на тези въпроси, но никой не може да поставя под съмнение върховенството на закона” се казва още в позицията на губернатора.

От Административния съд в Перник потвърдиха, че е обрязувано нова дело с номер 220 по описа за 2017 година, по казуса „златодобив в Трънско”. То е от 4-ти май т.г. и е по жалба от областния управител Васил Михайлов срещу Решение №64 по Протокол №8 от извънредно заседание на Общински съвет – Трън, проведено на 21.04.2017 г. за одобряване предложението за произвеждане на местен референдум на територията на Община Трън на 11 юни 2017 г. за отговор на въпроса: „Против ли сте Община Трън, чрез Общинския съвет да одобрява устройствени планове, определящи територии за добив и преработка на метални полезни изкопаеми?“.

Обжалването е с доводи за незаконосъобразност на решението на ОбС – Трън поради неспазване на установената форма, предвид немотивираност на същото, както и поради противоречие на обжалвания акт с материалноправни разпоредби на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.

Производството по делото е в етап проверка редовност на обжалването.

 

 

RELATED ARTICLES

Most Popular