Читателите ни пишат: Кметът на Драгушиново Георги Хаджийски бомбардира с въпроси ОбС-Самоков: Чии интереси обслужват съветниците с приемането на новите данъци и такси

 

Дали непрекъснато обновяваните паркове и градинки биха могли да компенсират немалкото нерегламентирани сметища и окаяната инфраструктура в градската периферия, пита още Хаджийски

11-09-01-georgihadjiyski-copy

Кметът на самоковското село Драгушиново Георги Хаджийски,  етнопсихолог, етнограф, писател и общественик, изпрати писмо до в. „Вяра”, в което излага личното си мнение за местните данъци и такси в община Самоков. Ето какво пише той:

„В края на миналата година, на сесията на 22 декември 2016 г., администрацията на община Самоков и Общински съвет – Самоков направиха коледен подарък на онази част от своите граждани, които са данъчно лоялни – увеличиха размера на някои от плащаните от тях местни данъци и такси. От публикуваните решения на Общински съвет – Самоков в бр. 225 от 29 декември 2016 г. става видно, че с Решение №683 на общинските съветници с 20 гласа „за”, „против” 5 и „въздържал се” 3-ма е увеличен данъкът върху недвижимите имоти от 1,4 на 2 промила върху данъчната оценка на съответните недвижими имоти, а с Решение №684 напълно единодушно – с 28 гласа „за”, „против” и „въздържал се” няма, е прието облагането на физическите и юридическите лица от община Самоков с една твърде индиферентна и объркваща система от числени стойности за разбитата такса битови отпадъци на: сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битови отпадъци в депа и други съоръжения и честота на териториите за обществено ползване, вариращи от 2,2 до 8 промила върху данъчната оценка, както и специфичните такси битови отпадъци, плащани от фирми на територията на община Самоков. И ако с оглед натрупаните задължения от заеми на община Самоков през изтеклата 2016 г. предложението за повишаване на данъчното облагане на гражданите и фирмите от нейната територия е що-годе разбираемо, то реакцията на общинските съветници – упълномощени от своите гласоподаватели да бъдат защитници на техните интереси в местното самоуправление, е, меко казано, твърде странна. Обсъждането на предложенията за увеличаване на цитираните местни данъци и такси на сесията на Общински съвет – Самоков протече при фрапираща липса на идеи, което поставя въпросите чии интереси в крайна сметка защитават избраните общински съветници и имат ли изобщо свое представителство в Общински съвет – Самоков гражданите на общината?

Разбира се, и по отношение на самото облагане на гражданите и фирмите в община Самоков с новоприетите размери на данъка за недвижимите имоти и таксата битови отпадъци за 2017 г. възникват редица въпроси като: Защо данъкът недвижими имоти е увеличен точно с 0,6 промила върху съответната данъчна оценка, а не примерно с 0,2 промила или 0,9 промила? Възможно ли е Решение №684 да е прието с такова единодушие от общинските съветници, или се касае за някаква техническа или печатна грешка? Спазени ли са изискванията на действащото българско законодателство при процедурата по предлагането и приемането на това увеличение? Как точно участва въведеният компонент „чистота на територията за обществено ползване” в съвкупния размер на такса битови отпадъци? И не е ли това една типична хитроумно измислена схема за облагане с такса битови отпадъци и на онези собственици на недвижими имоти в община Самоков, които не ги обитават? От какво се формират доходите на основните платци на увеличените местни данъци и такси – собственици на недвижими имоти в община Самоков и какъв е техният размер? Какво се прави за увеличаването на броя на данъчно задължените лица в община Самоков чрез включване на онези членове на непрекъснато увеличаващите се ромски общности в Самоков, достигащи може би около 1/3 от населението на града, които по една или друга причина не са обхванати от данъчната система? Какво получават реално гражданите на община Самоков срещу плащането на тези местни данъци и такси – с други думи – дали непрекъснато обновяваните паркове и градинки в централната градска част биха могли да бъдат компенсация за немалкото нерегламентирани сметища и окаяната инфраструктура в градската периферия? Защо, при условие че новото градско депо за битови отпадъци е на около два километра по-близо до града от старото сметище, понижените транспортни разходи не се отразиха върху размера на плащаните от гражданите местни данъци и такси?