ЮЗДП с решаващ принос в приключил иновативен проект за благородния елен в България

Резултатите от изпълнението на проекта „Популационни изследвания, миграции и състояние на запасите от благороден елен в България” бяха представени на заключителна работна среща, проведена в края на миналата седмица в УОГС „Г. Ст. Аврамов” в с. Юндола. Проектът се реализира като съвместна инициатива на 6-те държавни горски предприятия в страната, които осигуриха финансирането му, и Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) при БАН. Водещ партньор беше Югозападното държавно предприятие, а ролята на неговите ловни експерти решаваща за успешното му приключване.

За първи път в България са проведени проучвания чрез иновативни технологии на базата на сателитни предаватели и фотокапани за проследяване миграцията на животните. Основните изводи от 3-годишните проучвания по проекта показват, че популацията на благородния елен в България е със запазени трофейни качества и генетичен потенциал, като няма нужда от внасяне на животни от чужбина. Подценява се значението на подборния отстрел, което влошава половата и възрастова структура на стадата и води до икономически загуби и пропуснати ползи при организирания ловен туризъм. Улавянето и разселването на елени от север на юг е необходимо, но трябва да се извършва при определени условия, свързани с по-бърза адаптация на животните.

Здравословният статус на благородните елени е добър и засега няма притеснения от съществуващи болести по тях. Въпреки полаганите усилия от страна на стопанисващите дивеча, бракониерството остава основен фактор, ограничаващ развитието на вида в южните и западни части на страната, беше посочено по време на дискусиите.

В срещата участваха директорът на ЮЗДП инж. Дамян Дамянов, изпълнителният директор на ИАГ инж. Мирослав Маринов и ловни експерти от цялата страна.