10 докладни записки включени в дневния ред на Общински съвет-Кюстендил

По 10 докладни записки ще работят общинските съветници в Кюстендил.
  • Съветниците избират представител в Областния съвет за развитие и членове на постоянните комисии

 

Във второто заседание на Общински съвет-Кюстендил в проекта на дневния ред са включени 10 докладни записки. Общинските съветници ще избират представител в Областния съвет и членове на постоянните комисии към Общински съвет-Кюстендил. Това са и основните теми на заседанието на местния парламент, което е днес, 28 ноември, от 14 часа в Заседателната зала на община Кюстендил.

Местните парламентаристи ще определят числения, ръководния и членския състав на постоянните комисии в Общински съвет – Кюстендил, мандат 2019-2023 г. Съветниците ще гласуват и членовете на комисията за установяване на конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.

Ще бъде избрана временна комисия за изработване на проект на правилник на организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

На заседанието ще бъдат гласувани комисиите за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове към община Кюстендил и комисията по чл. 78, ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Ще бъде гласуван и по един представител на Общински съвет – Кюстендил в Областния съвет за развитие и в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия, както и в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България.

Очаква се, преди да бъдат обсъдени и гласувани точките от дневния ред, клетва да положат и последните двама общински съветници от групата на Коалиция Кюстендил.