13,6 млн. лв. е бюджетът на община Сапарева баня за 2024 г.

8 709 479 лв. залагат за инвестиции, 16 000 лв. – за културни изяви, 51 000 лв.  – за спорт

13 692 671 лв.  е бюджетът на община Сапарева баня за 2024 година, става ясно от проекта за финансовата рамка, която Общинският съвет ще обсъди тази седмица. Очакваните приходи за  делегираните от държавата дейности са 6 189 767 лв.  В това число са обща субсидия за делегираните от държавата дейности в размер 5 982 999  лв. и преходен остатък  – 206 758 лева.  От местните дейности се очакват 7 502 914 лв. Сумата включва: 5 930 000 лева приходи от дейност; 1 205 000 лв. от данъци ; 1 625 000 лв.  от собственост; 2 210 000 лв. От общински такси; 890 000 лв. неданъчни и други приходи  /вкл. платени данъци/.

Трансферите от централния бюджет за местни дейности са 1 356 800 лв. В  това число са.: обща изравнителна субсидия 673 800 лв.; средства  за зимно поддържане и снегопочистване – 65 900 лв. целева субсидия за капиталови разходи – 485 800 лв.; средства за други целеви разходи за местни дейности – 131 300 лв.; временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки – 35 710 лв.; финансиране  в размер на 180 404 лв., в т. ч. наличности по сметки и преходни остатъци.

От общия разход от 13 692 671 лв. за делегираните от държавата дейности са заложени 6 189 757  лв., за местни дейности – 7 502 914 лв., в т. ч. дофинансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствените приходи 64 960 лв. Инвестиционната програма за 2024 година е в размер на

8 709 479 лв., а целевата субсидия за капиталови разходи – 485 400 лв.

В разчета за целеви разходи и субсидии са:  50 000 лв. за обезщетения и помощи по решение на Общински съвет, предвидени като  помощи за погребение, за социално слаби жители и за новородени деца в общината.

За читалищата са заложени 117 208 лв. За оркестри и ансамбли, културни мероприятия, празници и фестивали  – 16 000 лв. Спортните клубове ще бъдат субсидирани с 51 000 лв,

Предвидените лимити за разходи са за: СБКО в размер до 3% от начислените трудови възнаграждения, и при условие, че са реализирани целесъобразни икономии от други разходи по бюджетите на второстепенните разпоредители, след мотивирано искане и издадена заповед на кмета на общината;  представителни цели на кмета на общината – 10 000 лв.

В бюджета е заложено 30% от приходите при отдаване под наем, под аренда, при ползването на дървесина и недървесни горски продукти и при  разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, които сe намират на територията на дадено населено място извън територията на общинския център да се           използват за изпълнение на дейности от местно значение на територията на същото населено място. Заседанието, на което общинските съветници ще гласуват докладната с проекта за бюджета е на 15 т. м. (четвъртък).