16 от приети 1336 решения на общинските съвети в Кюстендилска област са върнати през 2019 г. като незаконосъобразни

Областният управител Виктор Янев и екипът му
  • 12 от тях са преразгледани, 12 са директно оспорени като незаконосъобразни пред Административен съд-Кюстендил

 

 

През 2019 година, при осъществения от областния управител на Кюстендил Виктор Янев контрол за законосъобразност на актовете на общинските съвети, е извършена проверка за законосъобразност общо на 1336 броя решения, приети на проведени заседания на общинските съвети. Това обяви областният управител Виктор Янев заедно със своя екип пред медиите. Губернаторът доуточни, че общинските администрации са работели добре, а показател за това е, че и 9-те общини в региона си избраха за кмет тези от предишния мандат.

За същия период са върнати за ново обсъждане като незаконосъобразни 16 решения. 12 от върнатите решения са преразгледани от съответните общински съвети и съобразени с дадените от областния управител указания относно законосъобразността им. 4 от върнатите решения са оспорени пред Административен съд – Кюстендил, тъй като съответният Общински съвет не е преразгледал върнатия акт или го е изменил, или приел повторно.

12 броя решения директно са оспорени като незаконосъобразни пред Административен съд – Кюстендил.

Предметът на върнатите и оспорени решения е от различен характер и се изразява в противоречие на приетите от общинските съвети решения с разпоредби от Закона за общинската собственост, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Закона за предучилищното и училищното образование, Закона за устройство на територията, Закона за физическото възпитание и спорта и др.

През 2019 г. са одобрени и влезли в сила планове на новообразувани имоти за териториите по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за землищата в:

Община Кюстендил на с. Блатец, с. Горна Гращица, с. Шипочано, с. Долна Гращица, с. Стенско, с. Вратца, с. Раждавица, с. Скриняно, с. Долно село.

Община Бобов дол на с. Бабинска река, с. Голема Фуча, с. Шатрово.

Община Кочериново на град Кочериново, село Пороминово, село Стоб.

Община Дупница на с. Тополница, с. Бистрица, с. Дяково, с. Баланово, с. Кременик.

Община Невестино на село Рашка Гращица, село Друмохар, село Згурово.