198 000 дела се водят срещу длъжници

Частните съдебни изпълнители са прибрали 820 млн. лева

Частните съдебни изпълнители са прибрали 820 млн. лева от длъжници през миналата година, като приключените дела са 144 000, а образуваните – 198 000.Това става ясно от отчета на Камарата на частните съдебни изпълнители за миналата година.

За сравнение най-голяма сума – по 900 000 лева са събрали ЧСИ от длъжници през 2021 г. и 2019 г., като 2021 г. е рекордьор по образувани дела – 222 000.

За осемнадесет години от създаването на частното съдебно изпълнение досега при ЧСИ са образувани 2,885 млн. дела, приключени са 1,536 млн., а събраната сума надхвърля 14,5 млрд. лв. Изпълнителните дела са около 200 хил. годишно. Отчита се спад на материалния интерес по тях.

Най-голям дял от новообразуваните дела се падат на търговците – приблизително 40%, следват държавата и общините с 32%, на трето място са гражданите с 11%. Делата в полза на банки от години трайно са под 10%, отчитат от камарата. Делата на ЧСИ в полза на държавата, общините и гражданите са средно около 50 хил. бр. годишно, като за последната 2023 г. този брой дори надхвърля 60 хил. „Връщаме все повече „държавни пари“, а в тежката финансова ситуация, в която се намират българските общини, те предпочитат да работят с ЧСИ. Повечето от общинските администрации вече ползват услугите на ЧСИ. Частните съдебни изпълнители ежегодно събират и внасят в републиканския бюджет суми, съставляващи публични вземания по изпълнителни дела от ЧСИ на годишна база, изчислявана в милиони лева”, пише в отчета. През 2023 г. подадените жалби чрез ЧСИ до окръжните съдилища са около 2 930 бр., от които съдът е уважил около 400 бр. Повече от половината от частните съдебни изпълнители са овластили свои помощници – към 31.12.2023 г. са действали 201 помощник – ЧСИ в цялата страна. Взискатели по изпълнителните дела при ЧСИ са не само фирмите, банките и изобщо бизнеса, държавата и общините, а и българските граждани с вземания както по граждански правоотношения, така и за трудови възнаграждения, издръжки и предаване на дете. Следва да се има предвид, че с измененията в ГПК от 2017 г. взискателите по дела за издръжки, предаване на дете, трудови спорове и публичните взискатели са освободени от авансови такси.

През 2023 г. в Регистъра на публичните продажби на Камарата на частните съдебни изпълнители са публикувани 12 525 броя обяви за продажби на недвижими имоти /за сравнение 16 215 за 2022 г., 20 104 за 2021 г., 25 273 за 2020 г. /; за МПС – 1 193 броя обяви /за сравнение 980 за 2022 г., 1 431 за 2021 г., 2 002 за 2020 г./ и на движими вещи – 1 833 броя обяви /за сравнение 1 746 за 2022 г., 664 за 2021 г., 2 027 за 2020 г./.

Тук правим уточнението, че броят на публикуваните обявления не означава реално извършени продажби, нито пък че толкова имота са предмет на изпълнение, в много случаи се провеждат по няколко продани на едни и същи имоти, поради липса на наддавачи, уточняват от камарата.