Wednesday, May 22, 2024
HomeРегионСапарева баня20 имота е продала с търгове община Сапарева баня миналата година

20 имота е продала с търгове община Сапарева баня миналата година

20 имота е продала община Сапарева баня след проведен търг или конкурс  през 2022 г., става ясно от отчета на кмета Калин Гелев  за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление. За периода са осъществени 4 продажби на земя-частна общинска собственост, като сделките са със собственици на законно построена в имотите сграда.  6 от разпоредителните актове са за прекратяване на съсобственост върху имоти между общината, държавата, физически  лица или юридически лица /. В графа „Разпореждане с недвижими имоти – частна общинска собственост” са и 4 имота, за които е  учредено право на  надстрояване  и/или пристрояване   на  сграда    построена   върху  имот  частна  общинска собственост без  търг или   конкурс на собственика на постройката.

Под наем миналата година  са отдадени 63 свободни имоти и части от тях, които не са необходими  за нуждите на общината или на юридически лица  на  издръжка на общинския бюджет под наем, за които има  сключени договори, посочено е в отчета още. 9 от тези имоти са предоставени на наематели след проведен публичен търг или публично оповестен конкурс. 44 от споменатите имоти са маломерни. Останалите 10 терена са пасища, мери и ливади, дадени на наематели по чл.37 и, ал.12 от ЗСПЗЗ. Прекратените наемни отношения за периода са 76, 72 от които поради изтичане на срока и 4 на други основания други основания /3 от които по по взаимно съгласие/.

10 имота са били предоставени по Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ за възстановяване на бивши собственици по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР/.

През годината са  съставени  45  акта за общинска собственост, от които: 7  за публична общинска собственост и 38 –  за  частна общинска собственост. Съставените актове за общинска собственост са вписани в главните регистри за публична и частна общинска собственост.

Имотите с отпаднало основание за актуването, които са отписани от актовите книги за общинска собственост със заповед на кмета и са предадени на собственика, са 30.

„Основен принцип за управление на общинската собственост през изминалата година беше прозрачност на работата, съгласно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин”, се казва в отчета. Той е предложен за приемане от общинските съветници  на заседанието на 30 март.

 

 

RELATED ARTICLES

Most Popular