Sunday, June 23, 2024
HomeРегионБобов долГешев разпореди проверки в затворите и затворническите общежития

Гешев разпореди проверки в затворите и затворническите общежития

Ще се проверява дали домашният отпуск е прилаган законно

На 31 май със заповед на главния прокурор Иван Гешев е разпоредено извършването на проверки в затворите и затворническите общежития. Същите се извършват в съответствие с правомощията на прокуратурата по осъществяване на надзора за законност при изпълнението на наказанието „лишаване от свобода”. На административните ръководители на Софийската градска прокуратура и окръжните прокуратури в Кюстендил, Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Сливен, Бургас, Варна, Плевен, Ловеч и Враца е възложено сформирането на екипи за извършването на проверки в затворите и затворническите общежития. Проверките имат за цел да установят спазват ли се разпоредбите на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС) и съответната актуална заповед на министъра на правосъдието, регламентиращи притежаването и забраната за притежаване и ползване на вещи и предмети от лишените от свобода. В хода на проверките следва да се установи и дали пенитенциарната администрация еднакво и точно е прилагала закона при издаването на заповед за домашен отпуск на лишените от свобода в периода 01.06.2020 г. – 31.05.2021 г. Обект на проверката са и организацията на охраната в затворите и затворническите общежития, както и дали се спазва регламентираният в ППЗИНЗС ред при постъпили оплаквания за упражнено насилие – осигурява ли се незабавен достъп до медицински специалист, извършва ли се щателен медицински преглед, предприемат ли са незабавни действия по уведомяване на съответната прокуратура и изпращане на относимите документи, осигурява ли се допълнително освидетелстване на пострадалия от независим експерт и др. Проверяващите следва да установят какъв е броят на постъпилите оплаквания за упражнено насилие и констатирани травматични наранявания за проверявания период, по колко от тях е уведомена съответната прокуратура и как са приключени образуваните преписки. Докладите за резултатите от проверките следва да се изготвят в кратки срокове. Указано е в случаи на установяване на данни за престъпления или нарушения да се предприемат необходимите действия за отстраняване на закононарушенията и ангажиране на наказателна и/или дисциплинарна отговорност на виновните лица.

 

RELATED ARTICLES

Most Popular