Екопътека с беседки, люлки и училище на открито правят в района на Костенските водопади

В процес на оценка е проектно предложение  с наименование “Eкопътека „Костенските водопади“” е подадено за финансиране по Програма за развитие на селските райони, Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от общностите местно развитие) чрез процедура “МИГ Костенец 2010 – 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”

Проектът е насочен към създаване на общодостъпна туристическа инфраструктура чрез поставяне на туристически, образователни и информационни съоръжения и създаване на места за отдих по екомаршрут в община Костенец. Проектът обхваща 3 туристически обекта, част от природното и културното наследство на общината, намиращи се в Рила планина, землището на село Костенец: Костенски водопад, хижа „Гургулица“ и Скаловитски водопад, които ще бъдат свързани в общ маршрут наречен “Екопътека “Костенските водопади”. Общата дължина на прехода е 5,7 км. Дейностите по проекта включват изработване, доставка и монтаж на 21 вида съоръжения разположени при туристическите обекти и по протежение на маршрута: табели (3 информационни табели в началото, в междинна точка и в края за маршрута, 4 интерактивни табели с информация за биоразнообразието в района, 10 указателни табели, 1 входна арка към Скаловитския водопад); два фотопункта; 2 бр. дървени беседки; 8 бр. пейки; образователни и занимателни съоръжения за деца – 2 бр. люлки, 2 бр. съоръжение „Лупа“; съоръжение „Училище на открито“, хамаци; велостойка; интерактивна книга с произведения на Иван Вазов и български писатели, свързани с Рила и природата; парапет и дървени стъпала в труднодостъпни участъци на маршрута. Целта на предвидените образователни и занимателни съоръжения е разхождайки се сред природата, децата и младежите да научават нови факти, да се стимулира тяхната любознателност и по този начин гората да стане по-привлекателно място за тях и техните семейства.

Проектното предложение е на стойност 63 606,80 лв.