Експерти представиха предимствата на биопроизводството пред фермери в гр. Рила

При огромен интерес от страна на земеделските стопани премина информационната среща за предимствата на биопроизводството в залата на читалището в гр. Рила. Тя се организира от Министерство на земеделието и храните съвместно с Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) чрез своите Териториални областни офиси (ТОО) и Мобилни общински офиси (МОО). Събитието е част от националната кампания „Призвание: БиоЛогичен!“, чиято цел е да запознае фермерите с основните правила при биопроизводство и как ще се подпомага то през настоящия програмен период.

Експертите от Мобилен общински офис Дупница информираха в детайли фермерите за разликите между конвенционалното и биологично производство, за основните му принципи, нормативната уредба и задълженията, които следва да се спазват при отглеждането на различните култури и животни. На участниците в информационното събитие беше разяснена необходимостта от сертификация и предимствата, които тя дава при реализирането на продукцията. Присъстващите получиха и информация за възможностите за подкрепа, с конкретните ставки за подпомагане в сектора, бяха представени и добри практики от биопроизводството на други страни.

Заинтересованите лица бяха запознати и с условия за прилагане на интервенциите „Биологично растениевъдство“ и „Биологично пчеларство“, включени в Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г. и изпълнение на поети ангажименти по мярка 10 „Агроекология и климат“ и мярка 11 „Биологично земеделие” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Иинформационната кампания, се финансира по проект в изпълнение на Административен договор № РД 50–98/22.11.2021г. „Разширяване на териториалния обхват на Национална служба за съвети в земеделието чрез създаването на мобилни общински центрове (офиси) за консултантски услуги“ по подмярка 2.2 „Създаване на консултантски услуги“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

В края на срещата всички презентации, бяха предоставени за ползване на земеделските стопани.