ЕК отпусна 2.3 млрд. лв. за териториалните планове на Стара Загора, Кюстендил и Перник

България ще получи 1,2 милиарда евро, след като Европейската комисия одобри териториалните ѝ планове за справедлив преход. Те ще подпомогнат създаването на нови работни места и справедлив климатичен преход в областите Стара Загора, Кюстендил и Перник.

Tези области са изправени пред най-големите социално-икономически предизвикателства по отношение на спирането на енергията от въглища и намаляването на въглеродните емисии. Чрез фонда България ще бъде подпомогната също да постигне целите на ЕС в областта на климата и енергетиката до 2030 г., както и неутрална по отношение на климата икономика до 2050 г. С приетите днес планове за справедлив преход приключва одобряването на инвестиции в общ размер от 11 милиарда евро по политиката на сближаване до края на бюджета на Общността през 2027 г. в подкрепа на по-конкурентоспособна и по-екологична България.

По линия на фонда ще бъдат подпомогнати преходът от производство на енергия от въглища, както и преквалификацията, повишаването на квалификацията и създаването на нови възможности за заетост за над 15 000 работници в трите области.

България внесе в Комисията териториалните си планове в началото на октомври, а срокът за оценка бе 4 месеца. Във вторник министърът на енергетиката Румен Радев съобщи, че плановете ще могат да се прилагат още от януари, предаде БНР.

От българското правителство междувременно обявиха, че през следващите 6 години ще бъдат финансирани дейности по подобряването на минните терени за индустриални нужди, подкрепа за работниците, финансиране на енергийна ефективност, развитие на производство на компоненти и електроенергия от възобновяеми източници и други.

В региона на Стара Загора подкрепа ще получат и инвестиции от големи предприятия, като предварителен интерес до момента са заявили над 20 компании.

В област Стара Загора,

където се намират въглищни мини и четири топлоелектрически централи, финансирането ще подпомогне хората да открият нови възможности за работа, включително в 10 съседни общини в областите Сливен, Ямбол и Хасково. Средствата ще бъдат насочени и към изоставени обекти на принципа „замърсителят плаща“, за да се подготвят за алтернативни икономически дейности и преход към зелена енергия.

В област Кюстендил

също ще бъдат подкрепени преквалификацията и повишаването на квалификацията на работниците и ще бъдат подпомогнати търсещите работа. Малките и средни предприятия ще бъдат подпомагани да изградят инсталации за енергия от възобновяеми източници, като ще се акцентира върху декарбонизацията на енергийния сектор. Средствата ще помогнат на Кюстендил също така да разшири използването на своите значителни геотермални енергийни ресурси.

В област Перник

фондът ще помогне за създаването на около 1 000 алтернативни работни места до 2030 година. Ще бъдат подпомогнати и малките и средни предприятия с акцент върху научноизследователската и развойната дейност, проектирането и инсталирането на фотоволтаични панели и производството на биогаз.

За да се гарантира, че фондът отговаря на нуждите на място, във всяка една от трите области ще бъдат създадени местни подкомитети, в които директно ще участват широк кръг заинтересовани страни.