Кольо Илиев възобновява бизнеса си с боклук

Фирмата на дъщеря му „Рея Уест“ открива площадка за отпадъци на мястото на старата на  „Феникс Дупница“, ще обработва 2 700 тона смет годишно

Кольо Илиев възобновявабизнеса си с отпадъци, откривайки площадка на мястото на старата площадка за отпадъци на „Феникс Дупница“ ООД, става ясно от инвестиционно предложение, публикувано на сайта на  РИОСВ – София. Предложение е внесено от „Рея Уест“ ЕООД с управител Рая Илиева – дъщерята на известния дупнишки бизнесмен, който години наред работеше в сферата чрез фирмата си „Феникс Дупница“. Намеренията са да се обособи площадка за събиране, съхраняване и третиране на неопасни отпадъци от опаковки, хартия и картон, пластмаса, стъкло и дървени опаковки в имот, намиращ се извън урбанизираната територия на Дупница, в южната промишлена зона, на ул. „Разметаница“ № 50 в село Джерман.Предложението касае  приемане и групиране на отпадъците в зони за съхранение според вида и кода на отпадъка, балиране и предаване на отпадъците за последващо третиране на лица, притежаващи съответното разрешително за дейности с отпадъци. Капацитетът на площадката ще еза 2 700 тона отпадък годишно. Предвижда се събиране на отпадъци, включващи опаковки, производствени неопасни отпадъци като хартия и картон, пластмаса, стъклени и дървени опаковки.Имотът, на  който ще се намира площадката, е една четвърт идеална част от 14 335 кв. м, покрит е с плътна непропусклива повърхност от бетон, електрифициран и водоснабден.

На площадката ще се обособят 7 функционални зони – за приемане на отпадъците, с контролно-пропусквателен пункт и везна, за разтоварване на отпадъците и за сортиране, за съхраняване на разделените отпадъци по вид и код, за осъществяване на дейностите по предварително третиране – сортиране, балиране, обслужваща (административно-битова), за товарни дейности и складова.

Дейностите по третиране на отпадъците ще се извършват в покрито стоманобетонно хале и прилежаща открита площ към него. В халето ще има преса за предварително третиране (балиране) на хартия, картон и пластмасови отпадъци, тип хоризонтална, холандска, напълно автоматизирана.

Подходът към имота ще се осъществява по съществуваща инфраструктура. Площадката е била собственост на „Феникс Дупница“ ООД, чието разрешително за дейности бе отнето през 2019 г.

В инвестиционното предложение е записано, че неговата реализация няма да застраши здравето на обслужващия персонал и да допринесе за отрицателното въздействие върху компонентите на околната среда. В близост до имота се намира автомагистрала „Струма“, но няма застрашени територии по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, както и няма обекти на културно наследство. От реализирането на инвестиционното намерение не се очаква трансгранично въздействие, както и не се предвижда промяна на съществуващата инфраструктура. Достъпът до нея се осъществява по съществуващ асфалтов общински път, отклонение от пътя Дупница – Блажиево- Усойка. От дейността на площадките не се очаква промяна в качеството на атмосферния въздух, тъй като няма да се отделят вредности от дейността. Не се очаква замърсяване на въздуха, тъй като в обектите няма организирани емисии. При експлоатацията на обекта ще се формират смесени битови отпадъци, които ще се събират по утвърдена схема. При предварителното третиране ще се генерират неоползотворени отпадъци, които ще се предават за депониране. Дружеството има сключен договор за депониране на отпадъци с община Костинброд. Притежава и регистрационен документ за транспорт на отпадъци, издаден от РИОСВ.При реализацията на предложението ще се генерират основно битово-фекални отпадъчни води, които ще се отвеждат към прилежащата канализационна система. Реализацията на инвестиционното предложение не предвижда използване на опасни химични вещества на площадката, посочва се още  в документите.

От дружеството искат информация за необходимите действия, които трябва да предприемат по Закона за опазване на околната среда, за да осъществят намеренията си. Молят инспекцията да проведе само задължителна оценка на въздействието върху околната среда, без да се извършва преценка.

Обществен достъп до уведомлението за инвестиционно предложение е осигурен на интернет страницата на инспекцията. Там се приемат и становища, мнения и/или възражения относно реализацията на предложението –  в деловодството, представени лично и/или изпратени с пощенски оператор и/или по електронна поща на ведомството.

Както сме писали, името на фирма „Феникс Дупница“, чийто управител беше Кольо Илиев, нашумя заради пожара под моста на автомагистрала „Струма“ край Дупница през август 2019 година. Тогава пламнаха вторични суровини, струпани нерегламентирано в основите на съоръжението на общински терен. Огънят нанесе щети на магистралата, което наложи спешен ремонт. Заради това през 2020 г. впоследствие РИОСВ отне разрешениетона дружеството за извършване на дейности с отпадъци.